Diğer Yayınlar Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 39
 • Öğe
  Çatışma Yönetimi Tarzları Tercihinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü
  (Kafkas üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017) Tosun, Oktay; Taşkıran, Erkan
  Çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası olan çatışmaların yönetiminde tercih edilen tarzların belirlenmesinde kişilik özelliklerin rolü büyük önem taşımaktadır. Farklı kişilik özellikleri farklı çatışma yönetimi tarzının seçilmesine etki etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu çatışma yönetimi ve kişilik özellikleri konuları oluşturmaktadır. Çalışanların sahip olduğu farklı kişilik özelliklerinin tercih ettikleri çatışma yönetimi tarzları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma İstanbul'da akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir işletmenin çalışanlarını kapsayan 160 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda kişilik özelliklerinin çatışma yönetimi tarzları üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı görülmüştür
 • Öğe
  Toplam Kalite Yönetiminin İç Ve Dış Müşterilerin Performans Değerlendirmesi Üzerine Etkisi
  (2017) Yurtman, Gülçin Gökçenur; Kazan, Halim; Değermen, Hatice Anıl
  Toplam kalite yönetimi temel olarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak için her türlü faaliyetin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik bir anlayıştır. Bu nedenle doğru ve yerinde uygulanan bir toplam kalite yönetimi iç ve dış müşteri performansını olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada, toplam kalite yönetiminin iç ve dış müşterilere olan hasta ve hekim performansı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi araştırılmıştır. Hasta hekim performans etkisinin ölçümü için performansı ölçmek üzere çeşitli ölçeklerden de yararlanılarak "fiziki ortam, bilgilendirme, maliyet, kalite, güven, işlem, ulaşım ve hız" faktörleri tespit edilmiştir. Bu faktörlerin hasta hekim performansına nasıl etki ettikleri ve aralarında nasıl bir ilişki bulunduğu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Hasta hekim performans değerlendirmesinin etkilerini ortaya koyabilmek için istatistiksel olarak, güvenilirlik, "KMO ve Bartlett's testi, faktör analizi ve korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu belirlenen 8 faktörün kendi içlerinde birbirleriyle güçlü ve pozitif yönlü bir ilişkiye sahip oldukları görülmüştür
 • Öğe
  Kültür Endüstrisinde Oyunculuğun Ekonomi Politiğine Eleştirel Bir Bakış
  (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2018) Öngen, Orkun
  Bu çalışmanın amacı, kültür endüstrisinin ekonomi politiği çerçevesinde sinema-televizyon endüstrisi ve ticari tiyatrolarda oyunculuk sanatının ne şekilde ve nasıl gerçekleştirildiğini Adorno’nun kültür endüstrisine yaptığı eleştirel bakış doğrultusunda inceleyerek tespitlerde bulunmaktır. Kültür endüstrisi üzerinden kültür metalarının üretim biçimi ve bu metaların tüketicilerde yarattığı ihtiyaçlar doğrultusunda ne şekilde pazarlandığı; iletişim çalışmalarına yön vermiş düşünürlerin düşünceleri doğrultusunda, oyunculuk mesleğini icra eden sanatçının bu sistemdeki özgünlüğü ve öznelliği yapılan tespit ve değerlendirmeler üzerinden tartışılacaktır. Bu çalışmayla ulaşılmak istenen amaç, bu zamana kadar göz ardı edilerek üzerine düşünülmemiş olan oyunculuk mesleğinin ekonomi politiğinin ne olduğunun tanımını yapmak ve kültür endüstrisinin kavramları üzerinden yapılan diyalektik çözümlemelerle günümüzde oyunculuk mesleğinin geldiği noktaya dair tespit ve açıklamalarda bulunmaktır.
 • Öğe
  İçsel Pazarlama Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi Ve Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü
  (A Kitap, 2019) Şenol, Şükrü; Öngel, Volkan
  Çalışma içsel pazarlamanın iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ayrıca, içsel pazarlama, iş tatmini ve örgütsel adalet değişkenlerinin aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma modelinden hareketle dört ana hipotez belirlenmiştir. Araştırma modelinde sunulan hipotezler, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özel güvenlik şirketinde çalışan 543 personelden anket yöntemi ile alınan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak test edilmiştir. Örneklem seçilmeden tam sayım metodu ile evreninin tamamına ulaşılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma yürütülmüştür. Ölçeğin güvenirlik derecesi yüksek ve Cronbach Alpha değeri 0,979 bulunmuştur. Kavramsal modelle ilgili gerçekleştirilen analizler sonucunda içsel pazarlama uygulamaları ve alt boyutlarının iş tatmini ve örgütsel adaleti pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel adaletin de iş tatmini üzerine pozitif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte içsel pazarlama uygulamalarının ve alt boyutlarının iş tatmini üzerine etkisinde, örgütsel adaletin aracılık rolüne sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, iş tatminini artırabilmek için tüm çalışanlara yönelik yatırımlar yapmak gerektiği söylenebilir.
 • Öğe
  Örgüt Kültürü İle Örgütsel Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Örgütsel Öğrenmenin Aracı Rolü
  (Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019) Kendir, Vasfi; Sinsoysal, Bahaddin; Orçanlı, Kenan; Boztoprak, Hasan
  Yapılan çalışmanın amacı, örgüt kültürü (ÖK) ile örgütsel yenilikçilik (ÖY) değişkenleri arasındaki ilişkide örgütsel öğrenme (ÖÖ) değişkeninin aracılık rolünün olup olmadığını belirlemektir. Söz konusu çalışmada kullanılan veriler, bir ünivesite hastanesinde 600 personeline uygulanan üç adet ölçek ile toplanmış ve kurulan modelin analizi hiyerarşik regresyon modeli ile test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu, ÖÖ'nin; ÖK ile ÖY değişkenleri arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısmi aracılık etkisi olan değişkenlerin arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak yapılan Sobel testi sonucunda; ÖK ile ÖY değişkenleri arasında ilişkinin anlamlı bir ilişki ve bu değişkenler arasında da ÖÖ değişkeninin kısmi aracılık etkisinin olduğu teyit edilmiştir.
 • Öğe
  The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices
  (Muş Alparslan Üniversitesi, 2020) Şimşek, Serdal; Tuğsal, Türker
  The aim of the research is to contribute to the literature by investigating the effects of the leadership styles of the masters on the organizational commitment of the apprentices in traditional Turkish-Islamic decoration arts. The universe is the branches of training centers in the traditional Turkish and Islamic decoration arts (Islamic calligraphy, bookbinding, tile art, miniature art, Turkish marbling art, leather and paper carving art, paper decoration art and architectural ornament art) in Istanbul. The sample consists of 281 participants in the Turkish-Islamic decoration arts in Istanbul. The data are analyzed with regression analysis. According to the results of the regression analysis, it is seen that democratic, autocratic and laissez-faire leadership styles have significant effect on organizational commitment. Another result is that democratic, autocratic and laissez-faire leadership styles have significant effect on the continuance and normative commitment of apprentices.
 • Öğe
  Örgütsel Adalet İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (Yasar University,, 2020) Kılıç, Seda
  Örgütsel adalet çalışanların örgüt içerisinde karşılaştıkları tutum ve davranışları algılaması şeklinde ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle örgütsel adalet, eşitliğin ve doğruluğun otorite tarafından korunması, çalışanlara etik davranılması ve çalışanın bireysel ve örgütsel sonuçları adil olarak algılamasıdır. Örgütsel sinizm ise çalışanların içinde bulundukları örgütle ilgili kızgınlık, ümitsizlik, hayal kırıklığı vb. negatif duygular neticesinde örgüte karşı olumsuz tavır almaları şeklinde ifade edilebilir. Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada öncelikle örgütsel adalet boyutları ve örgütsel sinizm boyutları incelenmiştir. Bununla birlikte araştırma, İstanbul’da bulunan 47 lojistik işletmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda söz konusu işletmelerde çalışan 310 bireyin örgütsel adalet algısı ve örgütsel sinizmi ölçülmüştür. Elde edilen bulgular, çalışanların örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında ve söz konusu değişkenlerin boyutları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.
 • Öğe
  Doktor Hasta İletişiminde Beden Dilinin Gücü
  (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH, 2008) Özkan, Zülfikar ÖZKAN
  Hastanelerde zaman zaman doktor hasta arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklanan şikayetler olmaktadır. Bu iletişim bozukluğunun temelinde hasta sayısının çok olması, hastaya yeterince zaman ayıramamak gibi nedenlerin yanısıra insan iletişiminin temel prensiplerine dikkat edilmemesi önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, iyi bir doktor hasta iletişiminde beden dilinin önemini ve bunun tedavi başarısını artırmadaki rolünü vurgulamaktır.
 • Öğe
  Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü
  (Marmara Üniversitesi, 2012) Dinç, Esra; Vardarlier, Pelin; Karabay, Melisa Erdilek; Konakay, Gönül; Çetin, Canan
  Bu araştırmanın amacı çalışanların algıladıkları liderlik stili ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu ilişkiyi test etmek üzere hazırlanan anket formu 200 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13,0 paket programı kullanılmış ve ilişkileri test etmek üzere, faktör analizi, regresyon ve hiyerarşik regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda liderlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide güvenin moderatör etkisi saptanmazken, liderliğin alt boyutu olan dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlığın alt boyutları arasındaki ilişkide güvenin bazı alt boyutlarının bu ilişkiyi farklılaştıcı (moderatör) etkiye sahip olduğu görülmüştür.
 • Öğe
  Shorter Working Time And İts Pay As An Effective Social Policy Measure Against The Economic Crisis: The Turkish Example
  (TİSK, 2011) Köstekli, Şeyma İpek
  During the Global Economic Crisis, the Government has established various social policy measures. Amongst those policies, “shorter working time and its pay” has particular significance for the industrial sector and its workers. Many firms could not benefit from shorter working time opportunity due to rigid rules and restrictions in the beginning of the crisis. Later, these restrictions have loosened because of measures against the economic crisis and consequently shorter working time has become a life buoy to employers. If shorter working time was not exist, the rate of open unemployment would be 14.8% rather than 14%. The shorter working time arrangements is an effective social policy measure that saved livelihood of 3.247 companies and prevented 190.000 additional job losses in 2009, which was a year deeply affected by the global economic crisis. Another important conclusion which was offered by the shorter working time experiment is that it is created a terrain to open the way of flexibility on the basis of flexicurity in the Turkish labour market.
 • Öğe
  Dünyada Ve Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi = Development Of Television Broadcasting In Turkey And The World
  (Güven Plus Grup A.Ş., 2015) Süveydan, Merve Sönmez; Ünver, Erdem
  En etkili ve yaygın kitle iletişim aracı olma özelliğine sahip olan televizyon günümüz modern dünyasında ilgi sınırlarını toplumsalın ötesine genişleterek küreselleşme olgusunun uluslararası yayıcısı konumuna gelmiştir. Bu çalışmada medya sektöründe yaşanan dönüşüm süreci ve bunların dünya ve ülkemiz televizyon yayıncılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geçmişten günümüze yaşanan gelişmelerin televizyon yayıncılığı sektöründe neden olduğu yapısal değişiklikler ile Türkiye’de televizyon yayıncılığında meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. Bu bağlamda da televizyon yayıncılığının tarihine göndermelerde bulunularak eleştirel bir analiz yapılmış, olası gelişmeler dikkate alınarak, ulusal düzeyde ileriye yönelik bir televizyon örgütlenmesine ilişkin görüşler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Öğe
  Terminal Dönem Hasta Bakımının Niteliğini Geliştirmede Hemşirelerin Ölüme İlişkin Deneyim ve Tutumları = Experience and Attitude Toward Death in Nurses Who Give Terminal Stage Patient Care
  (Yönetici Hemşireler Derneği, 2016) Koku, Feride; Ateş, Metin
  AMAÇ: Bireylerin düşüncesinde gelişen ölüm kavramı felsefi, dinsel, hukuki ve ahlaki alanda onların hayat biçimlerini ve davranışlarına etki etmektedir. Ölümü yaklaşan hastalarındaha kaliteli bakımı alabilmeleri açısından, ölüm olayı ve terminal dönemdeki hastaya yaklaşım sağlıkla ilgili mesleklerin en zor yönlerinden birini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, hemşirelerin ölüm kavramına ve ölmekte olan hastaya bakım vermeye ilişkin tutum ve deneyimlerinin belirlemektir. YÖNTEM: Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan hastanelerde tedavi gören terminal dönem hastalarına bakım sağlayan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplamda 250 hemşireye ulaşılmıştır. Hemşirelerin 150’si devlet hastanesinde ve 100’ü özel hastanede çalışmaktadır. Araştırmada veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. BULGULAR: Hemşirelerin çalıştıkları klinikte ölümle karşılaşma durumları incelendiğinde %88,8’inin ölümle karşılaştığı, %11,2’sinin karşılaşmadığı belirlenmiş ve hemşirelerin %62,8’inin ölüm olayını doğal karşıladığı ve yaşamın bir gerçeği olduğunu düşündüğü, %16’sının ise ölümün acıları sona erdirdiğini düşündüğü saptanmıştır. Hemşirelerin ölümü tanımlamaya yönelik sözleri incelendiğinde, %17,2’si yaşam fonksiyonlarının sona ermesi, %19,2’si yok olmak, %10,4’ü bir yaşamdan yeni bir yaşama geçmek, %11,2’si yeni bir başlangıç, %10’u sonsuzluk olarak tanımladıkları görülmüştür. Hemşirelerin %58,8’i ölmekte olan hastaya bakım vermeyi istemediğini belirtirken, bakım vermek isteyen hemşirelerin %46,9’u ölmekte olan hastanın kaliteli bakım alma hakkının olması ve bakım vermenin hemşirenin görevi olması nedeniyle bakım vermeyi istediği, bakım vermek istemeyenlerin ise %36,4’ü ise çaresizlik ve üzüntü hissine yol açması nedeniyle bakım vermeyi istemediği ve %53,5’inin hasta ve yakınları ile ölüm konusunda ne konuşacağını bilmeme durumundan dolayı iletişime giremediği saptanmıştır. SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre, hemşirelerin ölüme ilişkin tutum ve deneyimlerinin, terminal dönem hasta bakımını etkilediği belirlenmiştir
 • Öğe
  X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme
  (Uludağ Üniversitesi, 2016) Şenturan, Şermin; Köse, Aslıhan; Dertli, E. Mine; Başak, Satenik; Şentürk, Nesibe
  Toplumlardaki ilerleme geçmişten günümüze kuşak yapıları ve bu yapıların çeşitli özelliklerinin gerçek hayata yansımaları ile mümkün olmuştur. Bu ilerleme ülkelerin ekonomik hayatları açısından ele alındığında; karşımıza en etkin kuşak olarak X ve Y kuşağı çıkmaktadır. Ekonominin vazgeçilmez unsuru olan işletmeler göz önüne alındığında; işletmelerin sahip olduğu X ve Y kuşağı yöneticilerin iş değerleri üzerine algısı ve farklılıklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Nitekim bu değerlendirme; işletme başarısı hakkında yargıya varmak gibi mikro bir fayda ile ülkemizdeki ekonomik refah sağlayıcı unsurlarla ilgili değerlendirme yapma ön görüsü gibi makro bakış açılarının belirlenmesinde yön gösterici olacaktır. Bu çalışmada X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değeri algısı; etkileme ve ilerleme, özerklik ve yeteneklilik, finansal koşullar/çalışma koşulları ve iş ilişkileri boyutlarında incelemiştir. Çalışmaya değişik sektörlerden 95 yönetici katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Y kuşağı yöneticilerinin, iş değerleri algısının tüm boyutlarda, X kuşağı yöneticilerinden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.
 • Öğe
  Hizmet Kalitesi ve Rekabet Stratejileri Arasındaki İlişkinin Analizi: Havacılık Alanında Bir Uygulama
  (Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018) Turk, Abdullah; Sener, Abdullah Alper
  Bu çalışmada havayolu firmalarının benimsediği rekabet stratejilerinin, sunulan hizmetin kalitesine etkisini ve bu etkinin bağlantıları incelenmiştir. Ülkemizde her geçen gün yükselen bir değer olan havacılık sektöründe hizmet kalitesi önemi ve hizmet kalitesinin rekabet ile olan ilişkisi her zaman en önemli unsurlardan olmuştur. Bu amaçla Türkiye deki havayolu şirketlerinden en çok tercih edilen beş havayolu firması seçilmiştir. Bunlar Türk Hava Yolları, Pegasus, AtlasJet, Onur Air ve Borajet olarak belirlenmiş ve bu havayollarının müşterileri üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Türk Hava Yolları, yaptığı uygulamalar ile farklılaşma stratejisini rekabet stratejisi olarak izlediğini görmekteyiz. Diğer dört firma ise izledikleri uygulamalar olarak rekabet stratejisi olarak maliyet liderliği ve odaklanma stratejilerini takip ettiği görülmektedir. Anket çalışması ilgili havayolu firmalarını kullanan 135 müşterisi üzerinde yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL ölçeğinin havayolu endüstrisine uygun şekli kullanılmıştır. Orjinal SERVQUAL ölçeğinde 21 madde varken, bu tezde 23 maddeli bir ölçüm modeli kullanılmıştır. Sonuçlar üzerinde verilerin ve modelin sağlamasını yapmak için faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca her boyut için ayrı ayrı tutarlılık analizleri de yapılmıştır. Sonuçlar tüm boyutların tutarlılığını ve güvenilirliğini ortaya koymuştur. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde Ortalama kalite puanın, tüm boyutlarda farklılaşma stratejisini izleyen firmalar için daha büyük olduğu görülmüştür. Farklı rekabet stratejileri kullanan firmalar açısından, en büyük fark güven faktöründe görülürken, en düşük fark ise fiziksel özellikler faktöründe görülmüştür.
 • Öğe
  Uygurca Maitrisimit’te Asıg Tusu İkilemesi Üzerine
  (2018) Yildiz, Sumbul Begum
  1902-1913 yılları arasında Alman kazı heyeti tarafından Doğu Türkistan’da yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında Eski Uygur Türkçesi ile yazılmış birçok eser bulunmuştur. Bu eserlerden biri, Budizmin Hinayana mezhebine ait olan Prajnârakşita tarafından, Toharcadan Türkçeye çevrildiği bilinen, bir secde (yükünç) ile birlikte 28 bölümden oluşan Maitrisimit Nom Bitig’dir. Eser, Türklerin ilk tiyatro eseri olarak bilinir. Konusu ve kelime hazinesi bakımından Türk Budist eserleri külliyatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eserin Kumul ve Berlin olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır. Bu iki nüsha üzerine bugüne kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin, eserin Berlin nüshasıyla ilgili ilk önemli çalışma Şinasi Tekin’in doktora tezi olarak ele aldığı ve 1976’da yayımladığı çalışmasıdır. Kumul nüshası ile ilgili kapsamlı çalışma ise Geng Shimin tarafından ele alınmış, 18 bölümün transkripsiyonuna Çince çevirisi de eklenerek 2009 yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmada eserin her iki nüshasında geçen asıg tusu (asag tusu) ikilemesi üzerinde durulacaktır. Bu ikileme metinlerde çoğunlukla asıg tusu biçiminde yazılmış ise de Maniheizm çevresi eserlerin ağız özelliklerinden kaynaklı olan asag tusu biçiminde de karşımıza çıkmaktadır. Budist eserlerde “yarar, kazanç, fayda sağlamak, hizmet etmek” anlamlarına gelen bu ikileme, bazı metinlerde ayrı ayrı sözcük halinde fakat yine benzer anlamlar çerçevesinde kullanılmıştır. Örneğin Harezm dönemi eserlerinden Mukaddimetü’l-Edeb’de asıg sözcüğünün biçim olarak değişerek assu; Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Karahanlı Türkçesi)’de tusu sözcüğünün ise asıg’dan ayrı olarak tusu inçlen- biçimiyle kullanıldığını görülmektedir. Eldeki çalışmada, söz konusu ikilemenin Eski Türkçe kapsamındaki eserlerden tespit edilen biçimleri ve kullanılışları ele alınarak ifade, yapı ve anlam bakımından incelenecek; ikilemenin türevleri ve aldığı ekler ile cümledeki kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan anlamları tespit edilmeye çalışılacaktır.
 • Öğe
  Örgütlerde Ödüllendirmenin İşgören Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkisi
  (Mustafa Kemal Üniversitesi, 2015) Altindag, Erkut; Akgun, Bahar
  Bu çalışmada anket yöntemine dayalı olarak, İstanbul Avrupa Yakası’nda Beyoğlu bölgesinde faaliyet göstermekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler örneklem grubu esas alınmak suretiyle ödüllendirmenin işgören motivasyonu ve çalışan performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesi hedef alınmıştır. Literatürde ödüllendirme, motivasyonun işgören ve yöneticiler açısından önemi ve buna bağlı olarak çalışan performansının değerlendirilmesi esas alındığı ve bu konuların işgörenlerin performansı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırma bulunmamaktadır. Bu amaçla çalışmanın konusu olarak belirlenen ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerindeki etkisini görebilmek için 37 sorudan oluşan, 7’li Likert tutum ölçeğinin kullanıldığı bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ödüllendirme ve motivasyonunu çalışanlar üzerindeki önemi, üçüncü bölümde ise çalışan performansına yönelik sorular hazırlanmıştır. Anket küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan 200 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızda, yapılan anket sonucu değerlendirilerek elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik yazılım programı kullanılarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sonucunda bireysel motivasyonun mesleki performansı, örgütsel motivasyonun da ücret performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları tartışılmış, hem işletme yöneticileri hem de işgörenler için önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Tekniklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  (Sakarya Üniversitesi, 2015) Altindag, Erkut; Turnali, Didem
  Bu çalışmanın amacı, günümüz işletmelerinin hedeflerine ulaşabilmelerinde çeşitli insan kaynakları yönetimi tekniklerinin örgütsel bağlılığı etkileyip etkilemediğini; eğer etkiliyorsa performans ile ilgili diğer etkenlerle karşılaştırarak ne ölçüde etkide bulunduğunu, işletme çalışanlarının performanstaki başarıları ve örgütte kalma isteği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile çağdaş insan kaynakları yönetimi tekniklerinin örgütsel bağlılığa olan etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğürultuda performansın arttırılabilmesi için örgütlerin sahip oldukları insan unsurunun ne derece önemli olduğunu göstermek ve araştırmanın bu alandaki literatüre destek sağlanması hedeflenmiştir. Yüz yüze görüşmelerde yapılan anketlerin sağladığı veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bir işletmenin başarısında, işin en önemli bileşeni olan insan unsurunun yönetiminde, performans değerleme verilerini dikkate alması, başta ücret olmak üzere eğitim, kariyer, iş dizaynı ve performansta geri bildirim gibi önemli değişkenlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin, söz konusu işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi açısından verimliliği ve başarının sürekliliğini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Akademisyen ve yöneticiler için çeşitli öneriler sonuç bölümünde detaylı olarak sunulmuştur.
 • Öğe
  Evaluation of Nepotism as Accelerating Effect on Employee Performance: An Empirical Study in Turkey
  (R.M. Shahzad, 2014) Altindag, Erkut
  The aim of this study is to analyze the impact of nepotism on the employee performance and to find out what kind of a strategic move can be nepotism in the presence of such a relation. Although personnel selection through nepotism which is also known as family or acquaintance partiality causes a certain amount of disadvantages, it is possible at the same time to have more loyal employees to the company. In the framework of this study, Istanbul Anatolian Side has been chosen as a pilot area and the questionnaires have focused mostly on telecommunication and logistics sectors. The outcomes obtained at the end of the study reveal that nepotism does not have a direct impact on employee performance. Besides that, it has been found out that self-devotion factor, when it has been evaluated independently from nepotism, has an impact on the employee performance in a direct and positive way. Accordingly, the study includes certain suggestions for managers and academicians in its conclusion.
 • Öğe
  Organizational Ethics and Climate, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Relationship at Health Institutions in Turkey
  (R. M Shahzad, 2014) Tanriverdi, Haluk; Altindag, Erkut
  Organizations must establish a balance between the purpose of earning profits and community service to achieve a life-sustaining endeavor because businesses are successful if their employees are successful. A higher performance level of employees will significantly increase their productivity. Employee performance constitutes the basic building block in terms of an organization’s future and success. In this study, a comparison of the results generally achieved when determining the relationship between performance and organizational commitment in the health sector showed positive effects, such as increasing the organizational commitment of employees who seek to show significant self-sacrifice, organizational citizenship, job performance, and the development of discipline. Additionally, an increase in organizational commitment occurred from providing employees with a business environment that represents amoral climate of trust.
 • Öğe
  Effects of Flexible Working Method on Employee Performance: An Empirical Study in Turkey
  (OMICS Publishing Group, 2014) Altindag, Erkut; Siller, Funda
  Flexible working methods have become more popular, because they increase employees’ quality of life. The number of Turkish firms that support flexible working models and help employees coordinate their work and personal life better are increasing, because employers consider their employees’ personal lives as more important. Changes in sectoral scope also played an important role in creating flexible working methods. For instance, the service sector’s need to support long-term projects in shipping, banking, telecommunication, press, and oil led to new work processes to focus on customer satisfaction while introducing more flexible working methods. This study presents the effects of flexible working methods on employee performance. It found that flexible working models are very precious for the improvement of and the sustainability of employee performance. According to the results many of flexible methods factors including job’s suitability for flexibility, job loyalty and attitude towards flexible working hours directly affect the employee performance.