Örgütlerde Ödüllendirmenin İşgören Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mustafa Kemal Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada anket yöntemine dayalı olarak, İstanbul Avrupa Yakası’nda Beyoğlu bölgesinde faaliyet göstermekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler örneklem grubu esas alınmak suretiyle ödüllendirmenin işgören motivasyonu ve çalışan performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesi hedef alınmıştır. Literatürde ödüllendirme, motivasyonun işgören ve yöneticiler açısından önemi ve buna bağlı olarak çalışan performansının değerlendirilmesi esas alındığı ve bu konuların işgörenlerin performansı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırma bulunmamaktadır. Bu amaçla çalışmanın konusu olarak belirlenen ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerindeki etkisini görebilmek için 37 sorudan oluşan, 7’li Likert tutum ölçeğinin kullanıldığı bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ödüllendirme ve motivasyonunu çalışanlar üzerindeki önemi, üçüncü bölümde ise çalışan performansına yönelik sorular hazırlanmıştır. Anket küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan 200 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızda, yapılan anket sonucu değerlendirilerek elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik yazılım programı kullanılarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sonucunda bireysel motivasyonun mesleki performansı, örgütsel motivasyonun da ücret performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları tartışılmış, hem işletme yöneticileri hem de işgörenler için önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ödüllendirme, Performans Değerleme, Motivasyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 30, s. 281-297

Bağlantı