İçsel Pazarlama Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi Ve Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

A Kitap

Erişim Hakkı

Özet

Çalışma içsel pazarlamanın iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ayrıca, içsel pazarlama, iş tatmini ve örgütsel adalet değişkenlerinin aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma modelinden hareketle dört ana hipotez belirlenmiştir. Araştırma modelinde sunulan hipotezler, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özel güvenlik şirketinde çalışan 543 personelden anket yöntemi ile alınan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak test edilmiştir. Örneklem seçilmeden tam sayım metodu ile evreninin tamamına ulaşılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma yürütülmüştür. Ölçeğin güvenirlik derecesi yüksek ve Cronbach Alpha değeri 0,979 bulunmuştur. Kavramsal modelle ilgili gerçekleştirilen analizler sonucunda içsel pazarlama uygulamaları ve alt boyutlarının iş tatmini ve örgütsel adaleti pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel adaletin de iş tatmini üzerine pozitif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte içsel pazarlama uygulamalarının ve alt boyutlarının iş tatmini üzerine etkisinde, örgütsel adaletin aracılık rolüne sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, iş tatminini artırabilmek için tüm çalışanlara yönelik yatırımlar yapmak gerektiği söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İçsel Pazarlama, Örgütsel Adalet, İş Tatmini, Etkili İletişim, Aracı Değişken

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akademik Hassasiyetler C6 S12, 2019 S. 445-475

Bağlantı