İstanbul Beykent Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Beykent, İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Öğe
Geleceği Görmek
(2024) Batmaz, Veysel
Bu kitap, İstanbul Beykent Üniversitesinin Kurucusu Adem Çelik’in bir hayal ile başlayan yolculuğunun nasıl bir başarı hikâyesine dönüştüğünü anlatan bir seyir defteridir. Adem Çelik’in 60. Çalışma Yılında Türk eğitim sistemine ve Türk gençlerine armağan edilmiştir.
Öğe
Green Management and Innovation Performance: A Literature Review
(Beykent Üniversitesi, 2023) Balcıoğlu, Yavuz Selim; Akçin, Kültigin
This article focuses on the connection between management practices conscious of the environment and the success of firms in the field of innovation. By presenting a comprehensive review of previous research, it aims to summarize studies already conducted in this area, identify gaps in the current literature, and propose directions for future research. A systematic review method has been adopted, selecting publications from well-known databases that have undergone a peer-review process based on specific criteria. The findings indicate a positive relationship between the implementation of environmentally friendly management methods and innovative performance levels. However, the manifestation of these processes varies depending on factors such as the organization's culture, the regulatory environment, and market dynamics. It has been determined that there is a need for more empirical research, especially in developing countries, to verify and expand these results. The conclusions drawn are of significance both for the academic world and the business sector. Lastly, the inclusion of sustainability in management practices is shown to serve as a strategic lever to enhance overall organizational performance and creativity.
Öğe
Sosyal Medya Pazarlamasının Müşteri Değerine Etkisinde Müşteri Deneyiminin Aracılık Rolü Ve Ürün İlgilenim Düzeyinin Farklılığı Üzerine Bir Araştırma
(Beykent Üniversitesi, 2023) Erzurumlu, Sibel
Sosyal medya, markalar ile tüketiciler arasında günümüzde çok etkili bir iletişim alanı olup pazarlama faaliyetleri, önemli düzeyde bu alana yönlenmiştir. Markalar, sosyal medya pazarlama faaliyetleri ile bu platformda yarattıkları etkileşim ile müşteri değeri yaratmak üzere strateji geliştirmektedirler. Bu süreçte, müşteri deneyiminin de müşteri değeri yaratmada önemli bir pazarlama kavramı ve uygulaması olduğu literatürde yer alan araştırmalarda görülmektedir. Tüketicilerin ürün ile ilgili bilgilenme ihtiyacını ifade eden ürün ilgilenim düzeyi, bu çalışma kapsamındaki araştırmada değerlendirmeye alınmıştır. Ürün ilgilenim düzeyi düşük ürün olarak kalem pil, yüksek ürün olarak ise akıllı cihaz seçilmiş; cevaplayıcılardan alınan verilerin analizi bu sınıflandırmayı desteklemiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı ürün ilgilenim düzeyine sahip ürünlerde sosyal medya pazarlamasının müşteri değerine etkisini ve bu etkide müşteri deneyiminin aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırma bulguları, ürün ilgilenim düzeyi düşük ve yüksek her iki ürün için de sosyal medya pazarlamasının müşteri değerine anlamlı düzeyde olumlu yönde etkisi olduğunu ve müşteri deneyiminin aracılık rolünün de bulunduğunu göstermektedir.
Öğe
Balkan Ülkelerinin Covid-19 Sürecindeki Para Politikası Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
(Beykent Üniversitesi, 2023) Çelik, Ahmet Alkan; Yılmaz, Naci; Rençber, Yağmur
Bu çalışmanın temel amacı Balkan ülkelerinin makroekonomik ve finansal yapısını dönemsel bir kriz olan COVID-19 sürecini (2020-2022) içerecek şekilde öncelikle teorik boyutta söz konusu ekonomilerin izledikleri para politikalarını mercek altına almaktır. Bu amaçla, ilgili ülkelerin merkez bankalarının para politikalarına ilişkin pandemi dönemindeki aylık verileriyle makroekonomik ve finansal performansları değerlendirilmektedir. Teorik boyutun ardından nicel araştırma metodu kullanılıp 2020Q1-2022Q1 dönemleri arası çeyreklik verilerle seçilmiş on Balkan ülkesi üzerinde Arellano ve Bond/Blundell ve Bover iki aşamalı sistem genelleştirilmiş momentler tahmincisi ile panel veri analizi uygulanmıştır. Çalışmada on iki Balkan ülkesi teorik analizi neticesinde açık piyasa işlemleri, reeskont oranı, zorunlu karşılık oranı, disponibilite oranı, politika faiz oranı gibi para politikası araçları incelenerek, COVID-19’un yalnızca bir sağlık krizi olarak kalmadığı, iktisadi ve toplumsal alanlar başta olmak üzere tüm sosyoekonomik ilişkileri doğrudan etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Panel veri analizi kapsamında ise Karadağ ve Kosova ülkeleri haricindeki on Balkan ülkesi için 2020Q1-2022Q1 çeyreklik dönemleri için Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi teorisi çerçevesinde enflasyon, işsizlik ve referans politika faiz oranı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Arellano Bond Testi çerçevesinde enflasyonun bir dönem gecikmeli değeri ile kurulan modelde pandemi döneminin bir etkisi olarak düşük faiz oranları izlendiğinden faiz oranlarındaki bir birimlik artışın enflasyon oranlarını 0,75 oranında arttırdığı gözlemlenmiş, işsizlik oranındaki bir birimlik artışın ise enflasyon oranını 0,20 oranında azalttığı sonucuna ulaşılarak Philips teorisiyle de örtüşen bulgulara erişilmiştir.
Öğe
Tanrısal Otorite İlişkileri ve Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Beykent Üniversitesi, 2023) Naz, Nurhan; Yılmaz, Onur
Bu araştırmanın amacı, tanrısal otorite ilişkileri ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerinedir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilindeki 430 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, tanrısal otorite ilişkilerini ölçmek için Tanrı Algısı ölçeği ve ölüm kaygısını ölçmek için ise Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Veri Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizlerinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Parametrik test grubunda olan ve değişkenler arası ilişkiyi test eden Pearson korelasyon analizi, gruplar arası anlamlı farkı saptamak için Bağımsız Gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Yordayıcılık analizi için Çoklu Doğrusal Regresyon kullanılmıştır. Korelasyon katsayısı için değer aralığı; 0,000*-0.300 arası zayıf, 0,301-0,700 arası orta, 0,701-1,000 arası yüksek derecede ilişki olarak tanımlanmaktadır. Tüm çalışma kapsamında referans alınan güven aralığı %95, p değeri 0,05’tir. Araştırmanın bulgularına göre, Tanrı algısı ile ölüm kaygısı ölçeği değişkenleri arasında düşük düzey negatif korelasyon, olumsuz Tanrı algısı ile ölüm kaygısı ölçeği değişkenleri arasında düşük düzey pozitif korelasyon bulunmuştur. Kadınların erkeklere göre daha yüksek olumlu Tanrı algısına, erkeklerin ise kadınlara göre daha olumsuz Tanrı algısına sahip oldukları bulgulanmıştır. Tanrı algısı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişki, eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılıklar göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.