Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 17 / 17
 • Öğe
  Research About Moleculer Cuisine Application As An Innovation Example In Istanbul Restaurants
  (ScienceDirect, 2015) Tüzünkan, Demet; Albayrak, Aslı
  Restaurants should meet the desires and needs of its customers in the best way. They can compete with other restaurants and play a role in the forefront in this competition by innovating and submitting the current products with different tastes or services. Applications of molecular cuisine at this point, play an important tool in this process by new preparation, cooking and presentation methods. The aim of this work was to carry out to the potential contribution to the movement of molecular cuisine of the tourism industry. The responses given by professionals working in restaurants, where use molecular cuisine, and customers thoughts about molecular cuisine applications and molecular cuisine adoption status. The results obtained from 2 to 13 February 2015 in Istanbul. Data collected from semi -structured interviews. The results show that, the application of molecular cuisine, make a significant contribution to the development of Turkish tourism businesses, and also welcomed by the customers.
 • Öğe
  DETERMINATION OF OCHRATOXIN A IN BABY FOODS BY ELISA AND HPLC
  (AKADEMIAI KIADO RT, 2015) Hampikyan, Hamparsun; ., ve diğer
  Ochratoxin A, is a well-known nephrotoxic, hepatotoxic and carcinogenic mycotoxin, produced by some species of mould genera such as Aspergillus spp. and Penicillium spp. under various environmental conditions, such as moisture and temperature. The main sources of Ochratoxin A intake for humans are cereals and cereal derived products, when they are consumed in large quantities, as in the case of breakfast cereals and cereal based baby foods principally consumed by babies. In this study, a total of 150 samples (50 infant formulas, 50 follow-on formulas, and 50 cereal based supplementary foods for infants and children) were obtained randomly from various supermarkets and pharmacies in Istanbul, and 52 out of 150 (34.7%) analysed samples were contaminated with Ochratoxin A. None of the examined baby food samples were above the Turkish Food Codex maximum limit of Ochratoxin A in baby, infant, and young children foods (0.5 ?g kg–1). These results reinforce the idea of strict and routine quality controls and good hygiene practices have to be performed in every step of production to minimize the potential risk of Ochratoxin A contamination.
 • Öğe
  FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE OLAN ETKİSİ: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018) Kanik, Ilkay; Akan, Merve
  Günümüzde yaşanılan teknolojik gelişmeler ve küresel rekabetin artışıyla birlikte örgütlerin, rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlama istekleri de artış göstermektedir. Örgütlerin birbirlerine karşı rekabet avantajı sağlarken, farklılıkların yönetimi uygulamalarını kullanmaları örgütlerin bu anlamdaki işlerini kolaylaştırmaktadır. Farklı özelliklere sahip insanların bir arada çalışması hem örgüte faydalı olmakta hem de örgüt kültürünün bu farklılıklar doğrultusunda oluşmasını sağlamaktadır. Farklılıkların doğru yönetilmesi örgüt kültürünün tüm çalışanlar tarafından da kabul edilmesini sağlamaktadır. Farklılıkların yönetimi ve örgüt kültürünün ilişkisinin daha iyi anlaşılması için bu çalışmada İstanbul bölgesindeki hizmet sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren bireylerin farklılıkların yönetimine ve örgüt kültürüne yönelik algılarını ölçmek için, 191 çalışan ile anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda, çalışanların farklılık algılamalarının örgüt kültürü hakkındaki algılamalarını etkilediği saptanarak çalışmanın hipotezi kısmen doğrulanmıştır. Araştırmanın amacı; örgütlerdeki farklılıkların yönetimi uygulamalarının örgüt kültüründe etkili bir şekilde kullanılabileceğini inceleyerek, ölçümlemektir.
 • Öğe
  Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma
  (Kesit Yayınları, 2015) Kizil, Cevdet; Akman, Vedat; Korkmaz, Hasan
  Denetimin tarihi aslen Dünya’da çok eski zamanlara dayanmakta olsa da, Türkiye’de modern anlamda denetim anlayışının geçmişi uzun değildir. Buna karşın, denetimin önemi hem Dünya’da hem de Türkiye’de son yıllarda giderek artmaktadır. Denetimin işletmelere, yatırımcılara, kamu kuruluşlarına ve diğer paydaşlara sayısız yararı bulunmaktadır. Firma mali tablolarının gerçeği yansıtması, yatırımların doğru bir şekilde kanalize edilmesi, işletme paydaşlarının doğru bilgilerle donatılması, muhasebe hile ve usulsüzlüklerinin engellenmesi, verginin adaletli bir şekilde toplanması ve şeffaflığın temin edilmesi denetim ile mümkün olmaktadır. Denetimin vurgulanan öneminden hareketle, bu çalışmada özel sektör ve kamu sektörü denetim uygulamaları ile bakış açısı birlikte incelenmiştir. Araştırma, özel sektör kapsamında bağımsız denetçiler ve kamu sektörü kapsamında da vergi müfettişi yardımcıları üzerinde mülakat metodolojisini uygulamış, önemli bulgulara ulaşmıştır
 • Öğe
  Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  (Trakya Üniversitesi, 2014) Kizil, Cevdet; Akman, Vedat; Demir, Nazan
  Bu çalışma, dış ticaret işlemlerinde ve uygulamalarında akreditifli ödeme şeklini incelemektedir. Günümüzün gelişen ve değişen iş dünyasında, gerçekleşen ticaret hacmi eskisine göre çok daha büyük ve şirketler arasındaki yarış ise hiç olmadığı kadar fazladır. Bu nedenle, ithalat ve ihracat yapan firmalar, işlemlerini doğru bir biçimde yapabilmek için en iyi ve en güvenilir olan ödeme biçimine başvurmak istemektedirler. Akreditifli ödeme biçiminde, taraflara bankaların işlemelerinde kesinleşmiş bir ödeme garantisi sunulmaktadır ve bu nedenle belirtilen ödeme biçimi dünyada en çok tercih edilen yöntem olarak göze çarpmaktadır. Aynı zamanda, ithalatçı ve ihracatçı tarafından firmada tutulan işlem kayıtları ve bu işlemlere aracı olan bankalarda tutulan kayıtlar da akreditif işleminin başarıyla tamamlanabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada akreditifin tanımı, sürecinin uygulanmasındaki yardımcıları ve akreditifin türleri incelenirken, bu işlemlerin nasıl muhasebeleştirildiği de açıklanmaktadır.
 • Öğe
  Ethics in Banking: Employees in Turkey
  (Institute of Interdisciplinary Business Research, 2011) Akman, Vedat
  This study aims to explore the influence of age and gender towards variables components affecting bankers perception of ethics in Turkey. Self-administered questionnaire with scale of 1- 5 was used to measure bank employees perception of ethics with reasonable good score on Cronbach's realibility test. With Cronbach alpha of .621 (which sould be greater than .5 for a satisfactor analysis), the reliability of the instrument is considered adequate for this study. Thus, we proceeded to our analysis successfully. Results showed that age and gender were not significant determinants to factors affecting bank employees perception of ethics in Turkey. During the years 1997-2002 twenty banks were taken over by the Turkish SDIF (Savings Deposits Insurance Fund) resulting in systemic banking crises associated with structural deficiencies. Unethical behaviour in the banking sector played a crucial role. (Hortassu & Giinay, 2010)
 • Öğe
  An Empirical Analysis of the Gender and Age Factors Effecting Ethical Perception of Lawyers in Turkey
  (Centre for Promoting Ideas, 2011) Akman, Vedat
  In today’s Turkish legal system, lawyers face numerous ethical dilemmas. Lawyers perception of ethics, in a fast track Turkish legal environment because of possible future accession to European Union and unstable political environment, is increasingly gaining importance. This study aims to explore the influence of age and gender towards variables components affecting lawyers perception of ethics in Turkey. Self-administered questionnaire with scale of 1-5 was used to measure lawyers perception of ethics with reasonable good score on Cronbach's realibility test. With Cronbach alpha of .722 and KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Meaure of Sampling Adequecy) .674 (which sould be greater than .5 for a satisfactory analysis), the reliability of the instrument is considered adequate for this study. Subsequently, we proceeded to our analysis successfully. Results showed that age and gender were significant determinants to factors affecting lawyers perception of ethics in Turkey.
 • Öğe
  The Role Of Cross Selling In SME Banking: An Analysis from Turkey
  (University of Pittsburgh, 2015) Karadag, Hande; Akman, Vedat
  Non-lending activities in SME financing is a phenomenon whose significance has recently been recognized. Provision of different products and services to companies is becoming an important profit center for banks serving SMEs and the supply side of SME financing has been experiencing a shift towards fee-based products and services, mainly due to the risks and challenges associated with SME lending. Despite these important developments in the industry, there are a limited number of studies that focus on the bank activities related with cross-selling to SMEs. This paper aims to address this gap in the literature, by investigating the role of cross selling in SME banking by analyzing the major business models and strategies both at international and local contexts. The study targets to make important contributions to SME finance and in particular SME banking literature, as it highlights the changing market structure in the supply-side of SME banking and pinpoints how best practices in international banking system can form examples for banks that prioritize growth in SME segment.
 • Öğe
  Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi
  (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015) Akman, Vedat; Hanoglu, Merve; Kizil, Cevdet
  Bu çalısmada liderlik tipleri ile is gören performansı arasındaki iliski ampirik olarak test edilmistir. Çalısmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kisilerle iliskilendirildiği ve is gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Arastırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalısanları olusturmaktadır. Arastırmada firmada çalısan toplam kisi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıstır ve 51 kisiye ulasılmıstır. Anket çalısması besli likert tipi derecelendirme ölçeği ile olusturulmustur. Çalısmanın sonucunda liderlik tipleriyle is gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir iliski bulunmustur.
 • Öğe
  Debt Funding in Turkey Via The Selling of Gold
  (Cabells USA, 2011) Akman, Vedat; Kalyoncu, Alper
  The 2008 global financial crisis has had a severe impact on economies around the world, but Turkey’s financial system suffered little as a result of the crisis with the help of official and unofficial capital inflows into Turkey which kept the macroeconomic indicators stable. This paper will attempt to show how scrap gold selling by households in Turkey played an important role in capital inflows into Turkey and in financing household debts in times of the “credit crunch” when financial institutions had already stopped lending to each other.
 • Öğe
  Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları
  (Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı, 2009) Aybar, Sedat; Ozgoker, Uğur; Akman, Vedat
  Bu yazı uluslararası finansal kuruluşlardan kaynaklanan küresel krizin sadece iktisadi değil, aynı zamanda toplumsal, teknolojik ve siyasal yönleri olduğu ileri sürülmektedir. İçinde yaşanılan küresel iktisadi daralma etkisini özellikle mali yapılarını sarsarak göstermiş; kapitalizmin lokomotifi olan teknoloji ağılıklı sektörleri vurmuştur. Bunun yanında; genel talebin düşmesine yol açarak büyük çapta bir işsizlik yaratmıştır. Bunun sonucunda ABD ile G-20 ülkeleri yeni mali ve reel sektör politikalarıyla ilgili yeni modeller üzerinde tartışmaktadırlar.
 • Öğe
  Ethics and the Accountants in Turkey
  (Institute of Interdisciplinary Business Research, 2014) Akman, Vedat
  Factors influencing the accountants ethics have attracted attention in Turkey following a series of collapses in the Turkish financial system due to auditing failures and professionals ethic abuse. There is a growing concern over the ethics of professionals today. Unethical dealings in the accounting profession is a concern for most governments. (Finn et al, 1988) In today's auditing scandals fundamentals are not lack of intelligence or education anymore but instead a lack of professional ethics. (Choe Kum-Lung, 2010) This current situation has intensified the importance of accountancy and the accountants perception of ethics in the governance of corporations especially in developing countries. (Barclay and Smith, 2003) This study aims to explore the influence of age and gender towards factors affecting the accountants (Certified Public Accountants) perception of ethics in Turkey. Self-administered questionnaire with scale of 1-5 was used to measure CPA’s perception of ethics with reasonable good score on Cronbach's realibility test. With Cronbach alpha of .718 and KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Meaure of Sampling Adequecy) .614 (which sould be greater than .5 for a satisfactor analysis), the reliability of the instrument is considered adequate for this study. Subsequently, we proceeded to our analysis successfully. Results showed that age and gender were significant determinants to factors affecting Certified Public Accountants perception of ethics in Turkey.
 • Öğe
  The Case for Gold Revisited: A Safe Heaven or A Hedge ?
  (University of Pittsburgh Press, 2012) Apak, Sudi; Akman, Vedat; Cankaya, Serkan; Sonmezer, Sitki
  This paper attempts to analyze the relation among gold prices and other macroeconomic and financial variables and addresses the question whether gold is a safe haven or a hedge for investors. The study investigates the relationship by using an econometric analysis for top gold exporter and importer countries, for a sample period of 11 years from 2000 to 2011. The results are twofold (i) return of silver, USD returns and change in the volatility index influences gold returns positively whereas, Swiss Franc and Canadian Dollar returns influence gold returns negatively regardless of presence of the 2008 crisis. (ii) In times of stress, our findings indicate that Swiss Franc, Norwegian Krone and Canadian Dollar function as haven whereas, on average, Swiss Franc, Canadian Dollar and 10 year US treasuries function as a hedge against gold but the results show no evidence for the US dollar.
 • Öğe
  Determinants Of Growth In Franchising Contracts In Emerging Markets; Evidences From Turkey
  (University of Pittsburgh Press, 2012) Akman, Vedat; Sonmezer, Sitki
  This study aims to examine the franchise sector and determine the significant factors that contribute to an increase in the number of franchiser’s contracts in Turkey. Secondary data is used from the Turkish Franchise Association and multivariate regression models are run for each sector. Our models explain the change in the number of franchise contracts with R2 ’s varying between .6577 and .7549. We provide evidence that success factors in increasing the number of contracts change depending on the sector firms operating in and contracts may be designed thusly to pursue success.
 • Öğe
  Globalization: Challenges and Opportunities Facing Migrants
  (Society for the Study of Business and Finance, 2011) Akman, Vedat
  With the advancements in transportation technology and the rise of industrial revolutions world mass migration began in the early nineteenth century and enabled increasing numbers of people to set out for other parts of the world in search of better life standards. We argue that in the twenty-first century with the rise of globalization the challenges and opportunities facing global migrants are immense. Hence, in this paper we aim to address these issues via scrutinizing the case of Turkish migrants.
 • Öğe
  Empirical Look at the Factors Affecting Perception of Business Ethics in Turkey
  (University of Pittsburgh Press., 2011) Akman, Vedat
  This study aims to explore the influence of gender, age, education, profession and sector choices towards factors affecting business ethics in Turkey. Self-administered questionnaire with scale of 1-5 was used to measure attitudes towards business ethics (1= "strongly agree" to 5="strongly disagree") with reasonable good score on Cronbach's realibility test. With Cronbach alpha of .692 and KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Meaure of Sampling Adequecy) .746 (which sould be greater than .5 for a satisfactor analysis) we proceeded to our analysis successfully. Choice job, sector, age and gender were significant determinants to factors affecting perception of business ethics but education level was not a significant determinant
 • Öğe
  Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları
  (EconJournals, 2013) Kizil, Cevdet; Akman, Vedat; Esmer, Ozgur
  Bu çalışmada, günümüzde ülke ekonomilerinin lokomotifi konumunda olan aile işletmelerinin özelliklerini, üstün ile zayıf yönlerini, karşılaştıkları muhasebe-finansman ve yönetim organizasyon sorunlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aile işletmesi kavramı hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra Yalova ilinde faaliyet gösteren aile işletmeleri üzerinde bilimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’e kayıtlı aile işletmelerinin sahipleri, yöneticileri ve sorumlu müdürlerine anket formları dağıtılmıştır. 79 sorudan oluşan anket formları 100 firmaya dağıtılmış, 83 işletme geri dönmüş, 80 firmanın anket formları değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, hazırlanan ankete verilen cevaplar analiz edilmiş, ankete katılan kişilerin ve işletmelerin demografik özellikleri ile ankete katılan işletmelerin mevcut durumu tablolarla gösterilmiştir. Çalışma önemli sonuçlara ulaşmış, bunları değerlendirilmiş ve birtakım öneriler getirmiştir.