Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 50
 • Öğe
  Teknolojinin Pandora Kutusu: Robotların Hukuki Kişilikleri(!) ve Hukuki Sorumlulukları
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Akbilek, Meliha
  Bu çalışmanın amacı, artık toplumun her alanında sıklıkla kullanılan robot ve yapay zekâya sahip sistemlerin hukuki kişilikleri ve sorumlulukları üzerine yapılan tartışmaları değerlendirmektir. Yapay zekâ ile donatılmış robotlar ve birçok teknolojik sistemler gündelik hayatımızda her geçen gün daha da fazla karşımıza çıkmaktadır. Robotlar, emek sektörü, hizmet sınıfı, askeri ve güvenlik, araştırma ve eğitim, eğlence, tıp ve sağlık, kişisel bakım ve diğer alanlardaki toplumun geniş yelpazesindeki yerini almıştır. Buna rağmen, teknolojik gelişmeler dikkate değer ve hızlı olmasına rağmen bu yeni sistemlerin sosyal, etik ve yasal etkileri yeterince düzenlenmemiş ve tartışılmamıştır. Öyleyse, gerçekten robot yasasına ihtiyacımız var mı sorusu gerçeklikten çok bilimkurgu dünyasına ait gibi görünebilir; ancak teknolojik ilerlemeler bu durumu önemli bir meseleye dönüştürdü. Bu makalede robot teknolojisi yasal boyutu ile ele alınarak robotların hukuki kişiliğe sahip olup olmadıkları tartışılmıştır. Robot teknolojisindeki otonom seviye arttıkça, robotların hukuki suje olarak yeri ve sorumluluklarına dair ihtilaflar da artacaktır. Bu sebeple; mevcut kanunlar yeniden düzenlenmeli ve ayrı bir robot kanununun da çıkarılması gerekmektedir.
 • Öğe
  Eşitlik, Suçta ve Cezada Kanunilik ve Vergilerin Kanuniliği İlkeleri Işığında Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Doner, Bugra Vehbi
  Bu çalışmada üç farklı bölümde vergi hukukunda uzlaşma kurumu ve bu kurumun Anayasa’ya aykırılığı iddiaları ele alınacaktır. Bu amaçla ilk bölümde vergi hukukunda uzlaşmanın genel tanımı yapılacaktır. Bu tanımda tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma açısından ayrı ayrı yapılmak yerine, ikisi için ortak bir tanım yapma yoluna gidilecektir. Bu genel tanımdan sonra iki kurum hakkındaki Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri olan Ek 1. ve Ek 11. maddelere yer verilerek bunların kısaca açıklamasını yapılacaktır. Tanımdan sonra kurum idari bir sözleşme niteliğinde olduğu gerekçesiyle birlikte açıklanacaktır. Bu aşamadan sonra idari sözleşmelerin de birer idari işlem olduğu tezinden hareketle uzlaşma kurumunun idari işlemin unsurlarına göre açıklanması yoluna gidilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kurumun Anayasa’ya uygunluğu ele alınacaktır. Bu incelemede konu ile alakalı olan üç hukuk ilkesi öncelikle açıklanacak daha sonra her ilke açısından uzlaşma kurumu değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise Anayasal vergilendirme ilkeleri açısından daha önce saptanan hukuki sorunlar doktrindeki tartışmalar yardımıyla ve Anayasa’ya aykırılık sorunsalının idari işlemin hangi unsuru veya unsurlarıyla ilgili olduğunun tespiti yoluyla çözümlenmeye çalışılacaktır.
 • Öğe
  Hukuki Güvenlik İlkesi Bağlamında Suçu Bildirmeme Suçu
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Isik, Goksu
  Devletlerin suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında sahip olduğu yetki geçmişten bu yana bireylerin de çeşitli düzeylerde katılımlarıyla kullanılmaktadır. Bu yetkinin kullanımında devletin olduğu kadar bireylerin de çeşitli yükümlülüklere tabi tutulduğu günümüz devlet sistemlerinin temelinde yatan teorilerden bu yana gözlenmektedir. Bu bağlamda işlendiği veya işlenmekte olduğu bilinen suçların adli makamlara bildirilmesi bir yükümlülük olarak düzenlenmekte ve ihlali de ceza hukuku sistemlerinde suç olarak yer almaktadır. Fakat geniş kapsamı, unsurları konusunda yer alan tereddütler, bireylere getirilen sınırları belli olmayan yükümlülüklerin otoriter ve müdahaleci anlayışın eseri olduğu görüşleri bu suçun düzenlenmesinde hukuki güvenlik ilkesi bağlamında birtakım sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hukuk devletinin temelinde yer alan anayasal ilkeler de dolaylı yoldan etkilenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Türk Hukuk Sisteminde düzenlendiği haliyle birçok tartışmaya ve akademik esere konu olan suçu bildirmeme suçunda bu tehlikenin diğer sistemlere nazaran daha görünür olduğu gözlemlenmiştir. Yine de yargı organları ve doktrinin, sınırlandırma ve tutarlı yorumlama yoluyla hukuki güvenliğin sağlanması yolunda adımlar attığı da yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Öğe
  United Nations Framework Convention on Climate Change: History and Evolution of Negotiations and Agreements
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Altunkaya, Emirhan
  Since 1990s Climate Change has become an inseparable part of the international politics and through diverse negotiations under United Nations (UN) structure notable number of agreements has been reached which constitutes the global climate change law today. United Nations Framework Convention on Climate Change which is signed in 1992 is still stands as the fundamental text of this law and established a series of conferences where further negotiations took place to develop necessary measures through international agreements for climate action. This paper aims to investigate evolution of international climate change law through four major international agreements (UNFCCC, Kyoto Protocol, Copenhagen Accords, Paris Agreement) reached in these negotiations. In this way, it will reveal key controversy points in the negotiations and current situation of the global climate change regime.
 • Öğe
  Cinsel Yönelime İlişkin Yaşam Tarzına Müdahalenin TCK Bakımından Değerlendirilmesi
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Cankurt, Ezgi
  Mevzuatımızda cinsel kimlik yahut cinsel yönelime yönelik nefret saikiyle gerçekleştirilen şiddet fiillerine yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak cinsel kimlik yahut cinsel yönelime yönelik nefret saikiyle gerçekleştirilen şiddet davranışları - madde metninde nefret saikiyle bu suçun işlenmesi aranmadığını da belirterek- TCK m.115/3 kapsamında cezalandırılabilir. Hiç kimse kendi ahlaki anlayışını ve hayat görüşünü bir başkasına zorla dayatma hakkına sahip değildir. Herkesin anayasada yer alan temel hakları ve yükümlülükleri vardır. Bireyler, doğumdaki cinsiyetlerine uygun yaşamak zorunda değildir ve benimsediği cinsiyetini, dış görünüş ve yaşam tarzı çerçevesinde yaşaması, bu bireylerin anayasal hakkıdır. Kaldı ki; Türk Ceza Kanunu (TCK) m.115/3 kapsamında düzenlenen suç tipi ile bireyin kendi kaderini tayin hakkı kapsamında yaşamını şekillendirebilme hakkı ve insan onuru da korunmaktadır
 • Öğe
  İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin Özel Yaşamından Kaynaklanan Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Karademir, Artur; Turgut, Cemile
  İşverenin işçiyi gözetme borcu, işçinin kişiliğinin korunması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. İşçinin kişiliğinin korunması, kişilik hakkına dâhil olan özel yaşamın gözetilmesini de gerektirir. Bu açıdan işveren, yönetim hakkını kullanırken, işçinin kişiliğini serbestçe geliştirebileceği özel yaşam alanına hukuka aykırı müdahalelerden kaçınmak zorundadır. Ne var ki, ister işyerinde isterse işyeri dışında gerçekleşsin, özel yaşam alanına dâhil pratiklerin işverenin iktisadi menfaatlerini zedeleme ihtimali açıktır. Bu çalışmada, işverenin, işçinin özel yaşamına dâhil olan sosyalleşme hakkı ve iletişim özgürlüğü ile sağlık ve ekonomik durumuna ilişkin talimat verebilip veremeyeceği, anılan özel yaşam pratiklerinin iş ilişkisini hangi hallerde etkileyeceği, etkilemesi halinde ise, iş sözleşmesinin feshine imkân sağlayıp sağlamayacağı tartışılmıştır. Bu yapılırken de, taraf menfaatlerinin adil bir dengeye kavuşturulması hedeflenmiştir. Adil dengenin tesisinde, iş güvencesi kapsamındaki işçinin davranışları veya yetersizliği şeklinde ortaya çıkan geçerli nedenler temel insan hakları dayanak alınarak yorumlanmaya çalışılmış, işçi ile işveren arasındaki muhtemel menfaat çatışmaları, yeri geldikçe yüksek mahkeme kararlarına yansıyan somut olaylar özelinde değerlendirilmiştir.
 • Öğe
  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Halka Açık Şirket Esas Sözleşme Değişikliklerine Uygun Görüş Verme Yetkisi
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Aliskan, Murat; Tok, Ahmet
  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) md.33/2 hükmü uyarınca, halka açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) uygun görüşünün alınması zorunluluk arz etmektedir. İşbu çalışmamızda, SPK’nın anılan yetkisinin niteliği ve özellikleri, 6102 sayılı TTK’da yer alan Bakanlık izni kurumundan farkları, uygun görüş alma yükümlülüğüne uyulmamasının sonuçları ve bu çerçevede SPK’nın uygulayabileceği yaptırımlar, uygulamadan örnekler de dikkate alınarak ele alınmış ve son olarak tartışmalı hususlarda çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
 • Öğe
  Google Alışveriş-Fiyat Karşılaştırma Sisteminin Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Memis, Tekin
  Son dönemlerde alışveriş-fiyat karşılaştırma siteleri artmakta ve yeni bir iş modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Webde bir ürün ya da hizmet arayan internet kullanıcıları, bu sitelere giriş yapmakta ve buralar aracılığı ile alışverişlerini yapmaktadır. Tüketiciler için ciddi bir avantaj sağlayan bu siteler aynı zamanda bir gelir de elde etmektedir. Yeni bir iş modeli olan fiyat karşılaştırma uygulamalarına Google da başlamıştır. Ancak arama motoru alanındaki üstün gücü nedeniyle bu alanda bir taraftan diğer fiyat karşılaştırma siteleri ile rekabet etmekte diğer taraftan da hâkim gücü ile onların ilk sayfalardaki görünürlüğünü engelleyebilmektedir. Bu ise açıkça hâkim durumun kötüye kullanımı olarak değerlendirilebilmektedir. Aşağıdaki makalede Google’ın bu eylemleri ve Avrupa Birliği’nde verilen karar ve Rekabet Hukuku ışığında ele alınacaktır.
 • Öğe
  Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Arasındaki İlişkiler ve Sorumluluk Düzeni
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Memis, Tekin
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlusu ile veri işleyen kavramlarına yer vermiştir. Aynı zamanda veri sorumlusu ile veri işleyene yükümlülük ve sorumluluklar da getirmiştir. Makalede bu iki yeni sorumluluk aktörünün sorumluluklarına değinilmiştir. Ayrıca veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki hukuki ilişler ve sorumlulukları da izah edilmiştir. Kanunda yer alan bazı düzenlemeler ise tartışmaya açılmıştır.
 • Öğe
  Sosyal Güvenlik Hukuku Anlamında İş Kazası
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Güncan, Hilal Nur
  Bu çalışmanın amacı sosyal güvenlik hukuku anlamında iş kazası kavramını mevzuat, öğreti ve yargı kararları kapsamında incelemektir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası yürürlükteki sistemimizde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu “kısa vadeli sigorta kolları” kapsamında düzenlenmiş ve iş kazası hükümlerinin; hizmet akdiyle veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan tüm sigortalılar hakkında uygulanacağı öngörülmüştür. Bu çalışmada öncelikle kaza kavramı borçlar hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku anlamında karşılaştırılmalı olarak ele alınmış, hangi hallerde meydana gelen kazaların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş kazası olarak kabul edileceği yargı kararları ve öğreti arasında farklılık arz eden hususlar dikkate alınarak incelenmiştir. Son olarak 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışan sigortalılar arasında bağımsız çalışmanın niteliğinin bir sonucu olarak iş kazasının tespit edilmesi, bildirilmesi ve iş kazası sayılacak hallerin belirlenmesi hususlarında mevcut bulunan farklılıklara değinilmiştir.
 • Öğe
  Anayasa: Kimin İhtiyacı?
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Kavas, D. Celaleddin
  [Abstract Not Available]
 • Öğe
  İHAM İçtihatlarında Serbest Seçim Hakkı
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Dikmen, Pinar
  [Abstract Not Available]
 • Öğe
  İfade ve Basın Hürriyeti
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Cankurt, Ezgi
  [Abstract Not Available]
 • Öğe
  Mixed Agreements in European Union Law
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Bilgi, Hande
  The features of the Mixed Agreements, which are one of the fundamental international agreements of the European Union, are the requirement of the conclusion and ratification of the agreements not only by the European Union but also by the Member States by virtue of the subject matter of the agreements is about the shared competence of the European Union and the Member States. Although the complexity of the delimitation of competences in the European Union and the different ratification system of the Member States which cause the delay of the finalisation of the Mixed Agreements can be evaluated as negative aspects, the Mixed Agreements still play an important role since there is joint liability of the European Union and the Member States and in case of dispute, third countries may have more than one applicant (party) to sue and also Mixed Agreements provide coordination of cooperation between the European Union and the Member States as positive aspects. For these reasons, the Mixed Agreements deserve to be examined in a detailed way.
 • Öğe
  Göçmen Çocuğun Eğitim Hakkı
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Adiguzel, Selminaz
  Eğitim hakkı, diğer haklar içinde en önemli haklardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu hak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde korunmamaktadır. Fakat eğitim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 No.lu Protokol’ün 2. maddesince korunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, göçmen çocuğun eğitim hakkının uluslararası sözleşmelerde ne şekilde yorumlandığının, bu çerçevede hangi değer ve ilkelerin temel alındığının, bunların eğitim alanında karşılaşılan sorunlara adil çözümler getirmeye elverişli olup olmadığının tespiti, değerlendirilmesi ve belirlenen sorunlu alanlar yönünden çözüm önerileri getirilmesidir.
 • Öğe
  İdarenin Mülkiyet Hakkına Müdahalesi ve Mübadele Sözleşmesi Uygulaması
  (Beykent Üniversitesi, 2017) Armagan, Ozlem
  [Abstract Not Available]
 • Öğe
  Üreme Sağlığında Etik ve Hukuki Sorunlar
  (Beykent Üniversitesi, 2016) Ercakica, Mustafa
  Kadın sünneti olarak ifade edilen uygulama bazı toplumlarda çok uzun süredir bulunmakta ve bu geleneğin bulunmadığı ülkelere göçle birlikte yayılmaktadır. Kadın sünnetinin, sıklıkla klitoridektomiyi (klitorisin tamamen alınmasını) de içeren, tüm şekilleri sağlıkla ilgili sorunları gündeme getiren, önemli fiziksel ve/veya psikolojik hasarlara yol açan, hamilelik bakımını ve jinekolojik bakımı tehlikeye düşüren farklı derecelerde uygulandığı görülmektedir. Ebeveynlerin genellikle kızları için bu uygulamayı iyi niyetli amaçlarla istemelerine rağmen, uygulamanın temelinde dinsel gerekliliklere riayet yatmamaktadır. Kadın cinselliği üzerinde sosyal kontrol oluşturmaya yönelik bu uygulama, bakireliği ve aile şerefini korumakla ilişkili görülmektedir. Kadın sünnetinin hukuk tarafından yasaklanması, hem uygulamanın geleneksel olduğu ülkelerde hem de göçün etkisiyle uygulamaya rastlanan ülkelerde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Tıbbi uygulama da kadın sünnetini yasaklamaktadır. Kadın sağlığı ve onların cinselliği üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu konusunda hemfikir olunan ve bir insan hakkı ihlali olarak görülen kadın sünnetinin, uygulamadan etkilenenlerin ve toplumların eğitilmesiyle ortadan kaldırılmasında hekimlerin rolü bulunmaktadır.
 • Öğe
  Locus Standi for Natural and Legal Persons Under Action for Annulment Procedure in European Union Law
  (Beykent Üniversitesi, 2016) Bilgi, Hande
  According to the European Union Law, acts of the European Union Institutions can be challenged under some conditions. Locus Standi which gives right to applicants to bring an action to the court is one of the important conditions, especially for natural and legal persons who have to prove its direct and individual concern in order to challenge the acts of the European Union Institutions within the scope of Action for Annulment Procedure under Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Action for Annulment Procedure is important for judicial protection of natural and legal persons, whereas it has some obstacles arising from the lack of definitions of direct concern and individual concern under the Treaty on the Functioning of the European Union. Thus the European Court of Justice has been playing an important role for interpretation of these conditions. In line with this paper, terms and conditions of being an applicant of Action for Annulment Procedure as natural and legal persons will be examined.
 • Öğe
  AHİM ve AYM Kararlarında Basın Özgürlüğünün Genel Sınırları
  (Beykent Üniversitesi, 2016) Kitapcioglu Yuksel, Tulay
  Basın özgürlüğünün sınırları, güncel ve oldukça tartışmalı bir konudur. Basın özgürlüğün kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi, belirlenen kriterlerin yerleşmiş olması, uygulamadaki birçok sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, ifade ve basın özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğü ve kapsamı, 1982 Anayasası’nda yer alan düzenlemeye göre basın özgürlüğünün genel sınırları, basın özgürlüğüne yönelik müdahalenin meşru kabul edilebilmesi için gerekli olan koşullar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan düzenleme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğünün sınırları, içtihatlar ile belirlenmiş olan kriterler, Anayasa Mahkemesi’nin uygunluk denetimi neticesinde ve bireysel başvuru yolu ile yapılan başvurulara ilişkin verdiği önemli kararlar ele alınarak incelenmiştir.
 • Öğe
  TCK Bakımından Silah Kavramı
  (Beykent Üniversitesi, 2016) Cankurt, Ezgi
  Silah kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tanımlar maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde esasında özel hükümlerin genel teorisi olarak da değerlendirilebilir. TCK m. 6/1f bakımından silah sınırlı sayıda düzenlenmemiştir, saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli her şey olarak kabul edilebilecektir.