Eşitlik, Suçta ve Cezada Kanunilik ve Vergilerin Kanuniliği İlkeleri Işığında Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada üç farklı bölümde vergi hukukunda uzlaşma kurumu ve bu kurumun Anayasa’ya aykırılığı iddiaları ele alınacaktır. Bu amaçla ilk bölümde vergi hukukunda uzlaşmanın genel tanımı yapılacaktır. Bu tanımda tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma açısından ayrı ayrı yapılmak yerine, ikisi için ortak bir tanım yapma yoluna gidilecektir. Bu genel tanımdan sonra iki kurum hakkındaki Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri olan Ek 1. ve Ek 11. maddelere yer verilerek bunların kısaca açıklamasını yapılacaktır. Tanımdan sonra kurum idari bir sözleşme niteliğinde olduğu gerekçesiyle birlikte açıklanacaktır. Bu aşamadan sonra idari sözleşmelerin de birer idari işlem olduğu tezinden hareketle uzlaşma kurumunun idari işlemin unsurlarına göre açıklanması yoluna gidilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kurumun Anayasa’ya uygunluğu ele alınacaktır. Bu incelemede konu ile alakalı olan üç hukuk ilkesi öncelikle açıklanacak daha sonra her ilke açısından uzlaşma kurumu değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise Anayasal vergilendirme ilkeleri açısından daha önce saptanan hukuki sorunlar doktrindeki tartışmalar yardımıyla ve Anayasa’ya aykırılık sorunsalının idari işlemin hangi unsuru veya unsurlarıyla ilgili olduğunun tespiti yoluyla çözümlenmeye çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uzlaşma, Eşitlik İlkesi, Verginin Kanuniliği İlkesi, Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi, İdari İşlemin Unsurları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3/6 (2017), 189-213

Bağlantı