Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları: Çok Merkezli Beş Yıllık İnceleme

Özet

Amaç: Bu çok merkezli çalışmanın amacı, hematoloji ve onkoloji servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (Kİ-KDİ’ler)’nın klinik ve mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesidir. Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında üç ayrı özel hastanenin hematoloji ve onkoloji servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen Kİ-KDİ, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif sürveyansla retrospektif olarak saptandı. Hastaların demografik özellikleri, klinik özellikleri, kateterin takıldığı ünite ve ven çevresi kızarıklığı gibi kateterle ilişkili özellikler, kan kültürlerinde üreyen etkenler kaydedildi. Etkenler, konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra MicroScan autoSCAN-4 (Beckman Coulter, Brea, CA, ABD) otomatize sistemleriyle tanımlandı. İstatistiksel analizler MedCalc Statistical Software Version 12.7.7 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belçika) programıyla gerçekleştirildi. Bulgular: 46 (%45 kadın) hastada Kİ-KDİ saptandı. Hastaların yaş ortalaması 61±19 idi. 24 (%52.2) hastada kalıcı kateter (port), 22 (%47.8) hastada santral venöz kateter takılıydı. Hastaların 40 (%87)’ından kan kültürü alındı; 24 hastada >2 saat zaman farkı vardı. Dokuz (%20) hastada kateter giriş yerinde kızarıklık saptandı. Üç (%6.5) hasta infeksiyona bağlı olarak kaybedildi. Tedavi süresi 13±4 gün olarak belirlendi. Gram-negatif bakteriler %50, Gram-pozitif bakteriler %25.4, mantarlar %23.9 oranında saptandı. Kateter ve port takılmasından sonraki 10 gün içinde üreyen etkenler Gram-negatif bakteriler ve mantarlar olup, Gram-pozitif etkenlerin ürememesi istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Catheter-related infections, Port infection, Surveillance

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

Sayı

Künye

Klimik Dergisi 2019; 32: 117-122