Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Yapılan Hastalarda İntestinal Metaplazi Ve Helikobakter Pylori Skorlarının Karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu çalışmada dispeptik yakınmaları nedeniyle üst gastrointestinal system (GİS) endoskopisi yapılan hastalarda helicobacter pylori (HP) ile intestinal metaplazi (İM) arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yönetim: Bu çalışmaya üst GİS endoskopisi yapılan 15-84 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların demografik olarak yaş ve cinsiyetleri ile histopatolojik olarak İM ve HP skorları kaydedildi. Hastalar 15-49 yaş arası ve 50 yaş üstü olmak üzere sırasıyla Grup A ve Grup B olmak üzere iki gruba ayrıldı. İM ve HP skorları arasında çeşitli değişkenlere göre korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Bu çalışmaya 15-84 yaş arası 200 hasta dahil edildi. Grup B’deki hastalarda IM görülme oranı istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. HP negatif olan hastalarda ise; Grup B’deki hastalarda IM oranı, Grup A’ya göre anlamlı olarak yüksekti. Grup B’deki erkek hastalarda IMS hafif ve orta görülme oranı istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Sonuç: Literatürde HP pozitifliği ile İM gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren çalışmaların yanısıra bu çalışmamızla uyumlu olarak HP pozitifliği ile İM gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Çalışmamızda İM gelişimi için en önemli risk faktörünün 50 yaş üzeri erkek cinsiyet olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Endoskopi, Gastrointestinal system, intestinal metaplazi, Helicobacter pylori

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cukurova Med J 2018;43(3):574-580