Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı: obezite ile depresyon ve benlik saygısı durumunun ilişkisini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini psikiyatrik hastalığı bulunmayan, gebe ve emziklilik döneminde olmayan, 18 yaş üstü 251 kişi oluşturmuştur. Çalışma, İzmir Gaziemir 13 Nolu Sevgi Aile Sağlığı Merkezi’nde 35.12.038 Nolu Aile Hekimliği Birimi’nde Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bireylere genel özelliklerinin sorgulandığı bir anket formu uygulanmış, bireylerin antropometrik öl-çümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça çevresi) alınmış ve beden kütle indeksi (BKİ) değer-leri hesaplanmıştır. Bireylerin benlik saygısı durumu Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) ile depresyon durumu ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile belirlenmiştir. İstatistiksel analizler IBM Sta-tistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22,0 programı ile gerçekleştirilmiştir ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda BKİ ile BDÖ puanı arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=0,126; p<0,05). CBSÖ puanı ile BDÖ puanı arasında istatistiki olarak anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=-0,445; p<0,01). Kadınların bel çevresi kategorileri açısından (88 cm altı ile 88 cm ve üstü) BDÖ puanları ara-sında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Bel çevresi 88 cm ve üstü olan kadınla-rın BDÖ puanı daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak obezite psikososyal yönden de değerlendirilmeli ve tedavisi çok kapsamlı bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Obezite, Depresyon, Benlik saygısı, Beden kütle indeksi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl : 11 Cilt :17 Sayı :34, 2021