Çocuklarda Stres ile Okul Reddi Arasındaki İlişkide Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, çocuklardaki stres ve okul reddi arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkide bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile yaşları 8-11 aralığında 216 erkek (%43,1) ve 285 kız (%56,9) olmak üzere 501 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon ve Aracı Değişken Modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Çocuklarda Algılanan Stres Ölçeği” , “Çocuklar İçin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği (BDDÖ)” ve “Okul Red Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; algılanan stres, bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve okul reddi değişkenlerinin birbirleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur. Algılanan stresin okul reddini ve BDD’yi ve BDD’nin de okul reddini anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Algılanan stres ile okul reddi arasında bilişsel duygu düzenleme stratejilerinden; ruminasyon felaketleştirme kendini suçlama, kabul etme, başkalarını suçlama boyutlarının aracı rolü olduğu belirlenmiştir. Çocuklarda okul reddi, stres ve duygu düzenleme değişkenlerinin arasındaki ilişkilerin incelenmesi önerilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Stres, Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Okul Reddi

Kaynak

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye