Profilaktik Serklaj ve Acil Serklaj Operasyonlarının Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması: 10 Yıllık Deneyim

dc.contributor.authorBarut, Aykut
dc.contributor.authorHarma, Mehmet İbrahim
dc.contributor.authorAynalı, Büşra
dc.contributor.authorBayar, Ülkü Özmen
dc.contributor.authorHarma, Müge
dc.contributor.authorBüyükuysal, Mustafa Çağatay
dc.contributor.authorSel, Görker
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:48Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:48Z
dc.date.issued2020
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Preterm doğumu önlemek amacıyla servikal yetmezliksaptanıp proflaktik serklaj ve acil serklaj operasyonu yapılmışolan olguların perinatal sonuçlarını karşılaştırmak.Gereçler ve Yöntem: Ocak 2009 - Ocak 2019 arasında BülentEcevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve DoğumKliniği’nde serklaj yapılmış olan hastaların medikal bilgileriretrospektif olarak incelendi. Servikal yetmezlik ile ilişkili birveya daha fazla ikinci trimester gebelik kaybı hikayesi bulunanya da servikal yetmezlik nedeniyle daha önce serklaj yapılmışolan hastalar proflaktik serklaj grubu olarak, ikinci trimesterdeağrısız servikal dilatasyon ve/veya membranların vajene prolabe olduğu saptanarak serklaj yapılan olgular ise acil serklaj grubu olarak ayrıldı. Gruplar arasında gebelik süresincegelişen komplikasyonlar, perinatal sonuçlar ve inflamatuar belirteçlerden lökosit (WBC), periferik kan nötrofil-lenfosit oranı(NLR) ve trombosit - lenfosit oranı (PLR) karşılaştırıldı.Bulgular: Yirmi yedi olgudan oluşan proflaktik serklaj grubunda canlı doğum oranı %96,6 iken, 16 olgudan oluşan acil serklaj grubunda canlı doğum oranı yine oldukça yüksek bir oranolan %81,3 olarak saptandı. Proflaktik serklaj ve acil serklajyapılan hastaların canlı doğum oranı, doğum haftası, preterm doğum oranı ve doğum kilosu her iki grupta da benzerdi(p=0,137; p=0,179; p= 0,085; p=0,602). Acil serklaj yapılanolguların servikal dilatasyonları 1-4 cm arasında değişmekteydi. Beş olguda servikal dilatasyon ?3 cm ve membranlar prolabe idi, bu olguların sadece biri (%20) canlı term doğumla sonuçlandı. Acil serklaj grubunda lökosit (WBC) sayısı proflaktikserklaj grubundan daha yüksek bulundu (p=0,037). Buna karşılık NLR, PLR, nötrofil, lenfosit ve trombosit sayıları ise her ikigrupta farksız saptandı. Tüm olgular içinde preterm doğumlarile term doğumlar arasında yapılan karşılaştırmada ise WBC,NLR ve PLR değerleri açısından fark saptanmadı.Sonuç: Acil serklaj operasyonunun perinatal sonuçları proflaktik serklaj operasyonu ile benzer ve her iki grupta da canlıdoğum ve term doğum oranları yüksek saptanmıştır. Bununlaberaber acil serklaj yapılan grupta servikal dilatasyonun ?3cm olduğu olgularda ise neonatal mortalite, abortus ve pretermprematür membrane rüptürü oranı yüksektir. Bu bulgular özellikle acil serklaj yapılacak hastaların seçiminde dikkatli olmakgerektiğini göstermektedir.en_US
dc.identifier.doi10.16948/zktipb.725239
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.issn1300-7971
dc.identifier.issn2148-4864
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.trdizinid413641en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16948/zktipb.725239
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/413641
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2254
dc.identifier.volume51en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofZeynep Kamil Tıp Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleProfilaktik Serklaj ve Acil Serklaj Operasyonlarının Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması: 10 Yıllık Deneyimen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar