Klorheksidin, Flukonazol, Laurik Asit ve Hindistan Cevizi Yağının Kandida Türleri Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi: İn Vitro Çalışma

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı saf hindistan cevizi yağının ve laurik asitin kandida suşları üzerindeki in vitro antimikrobiyal etkinliğini araştırmak; bu ajanların aktivitelerini, flukonazol ve klorheksidin aktivitesiyle karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda antimikrobiyal ajan olarak Klorheksidin, Flukonazol, Laurik asit, ve saf hindistan cevizi yağı kullanılarak kandida suşları üzerindeki MİK (Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu) değerleri tespit edilmiştir. Kandida suşlarından; Candida albicans [American Type Culture Collection (ATCC)] 10231, C. tropicalis ATCC 750, C. krusei ATCC 6258 ve C. glabrata ATCC 2001 standart suşları kullanılmıştır. Kandida suşları, 0.5 McFarland türbidite standardına göre BHI içerisinde de seyreltilmiş ve her kuyucuğa 10 uLeklenmiştir. Her plaka gece boyunca 37 ° C'de inkübe edilmiştir. Her oyuktaki kandida büyümesi, üretici talimatlarına göre Epochspektrofotometre (Biotek, Almanya) kullanılarak 600 nm optik yoğunlukta ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25 (IBM Corp.Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır. Testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 ve p<0,01 değeri kabul edilmiştir Bulgular: Klorheksidinin çalışmamızda kullanılan tüm kandida türleri arasındaki MİK. düzeyi 0,625’ tir. Flukonazolun Candida glabrataüzerindeki MİK düzeyi 0,03125; Candida krusei üzerindeki MİK düzeyi 0,25; Candida albicans üzerindeki MİK düzeyi 0, 0078131; Candidatropicalis üzerindeki MİK düzeyi ise 0,003906’dır. Laurik asit ve saf hindistan cevizi yağının kandida suşları arasında istatistiksel olarak en yüksek oranda Candida Albicans ‘a etkili olduğu tespit edilmekle birlikte MİK değeri tespit edilememiştir. Sonuç: Laurik asit ve Saf hindistan cevizi yağının kandida suşları üzerinde en yüksek oranda Candida albicansa etkili olduğu fakat bu etkinin tamamiyle inhibe edici düzeyde olmadığı, Klorheksidin ve Flukonazol düzeyine ulaşamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kandida, Laurik asit, Hindistan cevizi yağı, Antimikrobiyal, Flukonazo

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

J Dent Fac Atatürk Uni 2021; 31: 331-6.