Yetişkinlerde Mükemmeliyetçilik ve Cinsel Mitler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Cyprus Mental Health Institute

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada yetişkinlerde mükemmeliyetçilik ve cinsel mitler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 18 yaş üzeri 369 kadın ve 138 erkek olmak üzere toplam 507 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Cinsel Mitler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği puanları ile Cinsel Mitler Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, orta düzey bir ilişki bulunmuştur. Demografik değişkenler açısından katılımcıların ÇBMÖ puanlarında cinsiyet, anne tutumu ve baba tutumuna göre, CMÖ puanlarında ise cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve anne tutumuna göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartılmış ve bazı öneriler sunulmuştur

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mükemmeliyetçilik, Cinsel Mitler, Cinsellik, Yetişkinler, Adults, Perfectionism, Sexual Myths, Sexuality

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

Sayı

Künye

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3 (2021)