Hemşirelikte Etik İklim Algısı

dc.contributor.authorKaratuzla, Melek
dc.contributor.authorKöse, Tuğba Uluocak
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:52Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:52Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractEtik iklim hem etik karar vermeyi hem de etik ikileme cevapolarak sunulan davranışı etkiler. Sağlık hizmetlerinde özellikleen büyük profesyonel grup olarak hemşirelerin günlükçalışmalarında çeşitli etik meselelerle karşılaşma, uygulamave farkındalık gereksinimi etik iklim çalışmalarına artan birilgi oluşturmuş ve geçtiğimiz yirmi yılda etik iklim kavramıile ilişkili çalışmaları artırmıştır. Bu derleme; hemşire veyönetici hemşirelere, çalışma ortamlarında olumlu etik iklimalgısının oluşturulması/sürdürülmesinde rehberlik edebilecekana noktalara ve yönetim aracı olarak kullanılmasınınönemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır.Etik iklimin hemşirelik ve hemşirelik yönetimi ile ilgili olan48 ulusal ve uluslararası çalışmaya ulaşılmış ve incelenmiştir.Çalışmalara google scholar, dergipark, hemarge.org.tr, selçuk.edu.tr, trdizin.gov.tr, EBSCOhost, PubMed veri tabanlarıaracılığıyla ulaşılmıştır.Etkin ve nitelikli bir sağlık bakım hizmeti sunabilme noktasındahemşirelikte etik çalışma ortamının oluşturulması son dereceönemlidir. Hemşirelerin çalışma ortamı yaşam kalitelerininyükseltilmesi, hemşirelerin etik ve etik duyarlılığa yönelikfarkındalıklarının arttırılması açısından mezuniyet öncesisonrasıüst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara eğitimprogramlarının düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sürekliliğininsağlanmasının önemli olduğu ifade edilebilir. Sonuç olaraksağlık profesyonellerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturanhemşirelerin ve hemşire yöneticilerin olumlu etik iklimalgısının kurumlardaki etik atmosferi etkilediği söylenebilir.en_US
dc.identifier.doi10.22312/sdusbed.596981
dc.identifier.endpage470en_US
dc.identifier.issn2146-247X
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage465en_US
dc.identifier.trdizinid403208en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.22312/sdusbed.596981
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/403208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2317
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHemşirelikte Etik İklim Algısıen_US
dc.typeReview Articleen_US

Dosyalar