Hemşirelikte Etik İklim Algısı

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Etik iklim hem etik karar vermeyi hem de etik ikileme cevapolarak sunulan davranışı etkiler. Sağlık hizmetlerinde özellikleen büyük profesyonel grup olarak hemşirelerin günlükçalışmalarında çeşitli etik meselelerle karşılaşma, uygulamave farkındalık gereksinimi etik iklim çalışmalarına artan birilgi oluşturmuş ve geçtiğimiz yirmi yılda etik iklim kavramıile ilişkili çalışmaları artırmıştır. Bu derleme; hemşire veyönetici hemşirelere, çalışma ortamlarında olumlu etik iklimalgısının oluşturulması/sürdürülmesinde rehberlik edebilecekana noktalara ve yönetim aracı olarak kullanılmasınınönemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır.Etik iklimin hemşirelik ve hemşirelik yönetimi ile ilgili olan48 ulusal ve uluslararası çalışmaya ulaşılmış ve incelenmiştir.Çalışmalara google scholar, dergipark, hemarge.org.tr, selçuk.edu.tr, trdizin.gov.tr, EBSCOhost, PubMed veri tabanlarıaracılığıyla ulaşılmıştır.Etkin ve nitelikli bir sağlık bakım hizmeti sunabilme noktasındahemşirelikte etik çalışma ortamının oluşturulması son dereceönemlidir. Hemşirelerin çalışma ortamı yaşam kalitelerininyükseltilmesi, hemşirelerin etik ve etik duyarlılığa yönelikfarkındalıklarının arttırılması açısından mezuniyet öncesisonrasıüst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara eğitimprogramlarının düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sürekliliğininsağlanmasının önemli olduğu ifade edilebilir. Sonuç olaraksağlık profesyonellerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturanhemşirelerin ve hemşire yöneticilerin olumlu etik iklimalgısının kurumlardaki etik atmosferi etkilediği söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

4

Künye