Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği

dc.contributor.authorÖngel, Volkan
dc.contributor.authorSancar, Tekin
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:47Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:47Z
dc.date.issued2020
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı medikal turizm alanında hizmet veren sağlık kuruluşlarının uyguladıkları rekabetstratejilerinin sağlık kuruluşlarının performansına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamındaİstanbul’daki 102 sağlık kuruluşu araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırmanınörnekleminin seçiminde tesadüfi örneklem türlerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Veritoplama sürecinde öncelikle anket tekniği kullanılmıştır. Sağlık kuruluşlarının yöneticilerine sunulananketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma soncundafarklılaşma stratejisinin performans üzerinde çok düşük düzeyde ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu tespitedilmiştir. Odaklanma stratejisi ve maliyet liderliği stratejisinin ise performans üzerinde herhangi biretkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlandırılabilmesi için mülakat tekniğiaracılığı ile yeniden veri toplanmıştır. Sonuç olarak araştırmanın nicel kısmında elde edilen sonuçlar,araştırmanın nitel kısmında da doğrulanmıştır.en_US
dc.identifier.doi10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
dc.identifier.endpage2868en_US
dc.identifier.issn2148-1237
dc.identifier.issn2587-0114
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2847en_US
dc.identifier.trdizinid456474en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/456474
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2251
dc.identifier.volume55en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÜçüncü Sektör Sosyal Ekonomien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMedikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar