Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı medikal turizm alanında hizmet veren sağlık kuruluşlarının uyguladıkları rekabetstratejilerinin sağlık kuruluşlarının performansına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamındaİstanbul’daki 102 sağlık kuruluşu araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırmanınörnekleminin seçiminde tesadüfi örneklem türlerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Veritoplama sürecinde öncelikle anket tekniği kullanılmıştır. Sağlık kuruluşlarının yöneticilerine sunulananketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma soncundafarklılaşma stratejisinin performans üzerinde çok düşük düzeyde ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu tespitedilmiştir. Odaklanma stratejisi ve maliyet liderliği stratejisinin ise performans üzerinde herhangi biretkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlandırılabilmesi için mülakat tekniğiaracılığı ile yeniden veri toplanmıştır. Sonuç olarak araştırmanın nicel kısmında elde edilen sonuçlar,araştırmanın nitel kısmında da doğrulanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

55

Sayı

4

Künye