MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Merkez bankalarının bağımsızlığı konusu, özellikle son otuz yılda yoğun olarak tartışılırhale gelmiştir. Birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak olan merkez bankalarının bağımsızlığıfikri teorik açıdan zaman tutarsızlığı, kamu tercihi teorisi ve hoş olmayan monetarist aritmetikekseninde şekillenmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiren bukurumsal gelişme, enflasyonla mücadele açısından para politikasının bağımsızlığınıvurgulamaktadır. Bağımsız merkez bankaları hükümetleri mali disiplini sağlamayayönlendirirken, bağımsız olmayan merkez bankaları ise hükümetlerin gevşek maliye politikasıuygulamasına izin verebilmektedir. Literatüre bakıldığında, merkez bankası bağımsızlığınınbütçe açıkları üzerindeki etkisini ele alan güncel çalışma sayısının yetersiz olduğugörülmektedir. Merkez bankası bağımsızlığı ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi inceleyenmakalede, 1980-2014 dönemi 66 gelişmekte olan ülke açısından panel veri analizi kullanılarakincelenmiştir. Ele alınan dönem için merkez bankası bağımsızlığı göstergeleri olan merkezbankası başkanı değişim hızı (MBDH) ve yasal bağımsızlık (YB) için zaman değişimleri sıfırdır.Dolayısıyla, merkez bankası bağımsızlığı değişkeni ve kukla değişkenler birimler arasıdeğişimleri ortadan kaldırdığından sabit etkiler modeli (fixed effect) kullanılamamaktadır.Değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığını test etmek için Genelleştirilmiş En KüçükKareler (GLS) ve Hausman-Taylor (HT) yöntemleri uygulanmıştır. Merkez bankalarının hemyasal hem de fiili bağımsızlığının ele alındığı çalışmada, merkez bankasının fiili bağımsızlığı ilebütçe açıkları arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akademik Hassasiyetler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

11

Künye