Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Uluslararası Ticaretin Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel ARDL Analizi

Özet

Çalışmada, kırılgan beşli ülkelerinde uluslararası ticaret ve finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki uzun ve kısa vadeli etkilerinin ve değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünün belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, heterojen panel ARDL yöntemi ile uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisi modellenmiş, ikinci aşamada, heterojen panel nedensellik testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ampirik bulguları şunlardır: i. kırılgan beşli ekonomilerinde uluslararası ticaretin ve ticari açıklığın ekonomik büyüme üzerinde uzun vadede güçlü pozitif etkileri kabul edilirken, kısa vadeli etkileri ise geçersiz bulunmaktadır, ii. finansal gelişmenin büyüme üzerindeki uzun vadeli etkisi beklenenin aksine negatiftir, kısa vadede ise kısmi ve düşük bir pozitif etki söylenebilmektedir, iii. uluslararası ticaretin pozitif etkisi, finansal gelişmenin negatif etkisini baskılamaktadır, iv. panel ARDL bulguları ile de uyumlu olarak, finansal gelişmeden ve uluslararası ticaretten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik sadece %10 düzeyinde kabul edilebilmekte, uluslararası ticaretten finansal gelişmeye doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi dikkat çekmektedir. Çalışmanın bu bulguları, kırılgan beşli ekonomilerinde ticaretin uzun dönemli pozitif etkilerini ortaya koyarken, finansal gelişmenin pozitif etkilerinin sağlanabilmesine yönelik politikalara daha çok ağırlık verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ekonomik Büyüme, Uluslararası Ticaret, Finansal Gelişme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye