Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Yararlananların Hemşirelik İmajına İlişkin Algıları Ve Etkileyen Faktörler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Araştırma, birinci basamak sağlık hizmetinden yararlananların hemşirelik imajına ilişkin algılarını ve bu algıya etki eden faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu kesitsel araştırma, bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı bulunan, Nisan-Mayıs 2015 tarihlerinde ilgili merkeze başvurarak hizmet alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 1853 kişi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak bireylerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik bilgi formu ve Hemşirelik İmajı Ölçeği kullanılmıştır. Hemşirelik imajı ölçeği ve üç alt boyutunun puanları üzerine etkisi olduğu belirlenen bağımsız değişkenlerin etkisini bir arada değerlendirmek için çoklu regresyon analizi (Backward yöntemi) yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada katılımcıların ölçekten ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının 65.32±7.39 şeklinde orta düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucunda dört değişkenin (meslek, eğitim durumu, ekonomik durumu, cinsiyet) katılımcıların hemşirelik imajı ölçeği toplam puanına ait değişimi %14 oranında açıkladığı görülmüştür. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre anlamlı düzeyde etkili bulunan değişkenlerin meslek, eğitim düzeyi (p<.001), ekonomik durum (p<.01), cinsiyet (p<.05) şeklinde sıralandığı görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda; toplumun hemşirelik imajına ilişkin algısının orta düzeyde olumlu olduğu, sosyo-ekonomik durum, Eğitim durumu ve yaş değişkenlerinin artmasından olumsuz yönde etkilendiği, bununla birlikte hastanede refakatçi kalma, hemşireden hizmet alma durumunun genel görünüm imajına ilişkin algıyı olumsuz yönde etkilerken, mesleki ve eğitsel nitelikler ve iletişim alt boyutlarında olumlu algıya neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algı, Hemşirelik mesleği, Meslek algısı, Hemşirelik imajı, Hizmet kullanıcısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2021; 24(3): 357-364