Kömür Madeni Çalışanlarında Kalp Hızı Toparlanma İndekslerinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

MN Kardiyoloji

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Kardiyovasküler mortalitenin bağımsız öngördürücülerinden biri olan kalp hızı toparlanma indeksine kronik kömür tozu maruziyetinin bir etkisi olup olmadığını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Hastane veri sisteminden Nisan 2016?Aralık 2017 arasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile hastanemize başvuran ve muayene edilen 60 olgunun verilerine ulaşıldı. Çalışma iki gruptan oluşuyordu. Tüm olgular erkekti. 30 olgu aktif kömür madeni çalışanı (grup 1) iken, kalan 30 olgu sağlıklı kontrolleri oluşturmaktaydı (grup 2). Her iki grubun kan testi, egzersiz stres testi ve solunum fonksiyon testi sonuçları ile ekokardiyografik verileri kaydedildi. Bulgular: Yaş ortalaması grup 2’de 34,84±11,73 yıl iken; grup 1’de 38,26±5,28 yıl olup, iki grup arası istatistiksel fark yoktu (p=0,206). Hastaların dosyalarından egzersiz stres testi sonuçlarına ulaşıldı. İstatistiksel analize göre 1. dinlenme dakikasındaki kalp hızı toparlanma indeksi (KHTİ1), KHTİ3, KHTİ5 açısından gruplar arasında anlamlı fark oluşurken (sırasıyla p değeri 0,017; 0,034; 0,02); KHTİ 2 açısından gruplar arasında fark yoktu. KHTİ1, KHTİ3, KHTİ5 grup 2’de grup 1’e göre daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışmada total ve kardiyovasküler mortaliteyi ön görmede önemli bir prediktör olan kalp hızı toparlanma indeksinin kömür madeni işçilerinde daha düşük olduğu saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Egzersiz stres testi, Kalp hızı toparlanma indeksi, Mesleki maruziyetler, Mortalite

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

MN Kardiyoloji. 2021;28(2):68-73

Bağlantı

Koleksiyon