ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMESİNİN YÜKLENİCİDEN ARSA PAYI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ VE BU ETKİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uygulamada arsa malikleri sıklıkla arsa payı karşılığı inşaatsözleşmesi uyarınca yükleniciye verilecek bağımsız bölümlere ilişkinarsa paylarını daha inşaat tamamlanmadan devretmektedir. Yükleniciler de ihtiyaç duydukları mali güce kavuşmak için, söz konusu arsapaylarını malik sıfatıyla üçüncü kişilere satıp devretmektedir. Sorunarsa malikinin sözleşmeden dönmesi üzerine, arsa payını satın almışolan üçüncü kişilerin bundan nasıl etkileneceği hususunda çıkmaktadır. Bu çalışmada, arsa malikinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden dönmesi hâlinde, bu durumun yükleniciden arsa payı satınalan üçüncü kişilere nasıl etki edeceği ele alınacaktır. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre inşaat tamamlanmadan yükleniciye yapılmışolan bu devirler “avans” niteliğindedir ve devredilen tapuların iadesiaynî hakka dayalı olarak her zaman istenebilir. Konuya ilişkin olarakAnayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda da başvurucularınmülkiyet hakkının ihlâl edilmediği belirtilmektedir. Bu doğrultudaçalışmada, Yargıtay kararları ile Anayasa Mahkemesi kararı hakkında açıklamalar yapılacak, sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkinöğretide ileri sürülen görüşlere değinilerek bu görüşler çerçevesindeYargıtay kararları değerlendirilecek ve savunduğumuz görüş gerekçeleri ile ortaya konacaktır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2019

Sayı

141

Künye