Türkiye’deki Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı, vakıf yükseköğretim kurumlarında algılanan hizmetkalitesinin öğrenci memnuniyeti üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmadabir vakıf yükseköğretim kurumundan 231 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır.Toplanan verilere SPSS 22 paket programı aracılığı ile faktör analizi, güvenilirlikanalizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır.Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda vakıf yükseköğretim kurumlarınınsağladığı hizmetlerin öğrencilerin memnuniyetlerini yüksek düzeyde açıklamagücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim kurumlarında yönetimin kalitesi,eğitim kalitesi, destek hizmetlerinin kalitesi ve dönüştürme kalitesi, öğrencilerinmemnuniyetini önemli düzeyde etkilemektedir. Ancak sosyalleşme alanları,kampüslerin fiziksel kalitesi, akademisyenlerin tutum/davranışları ve eğitimmüfredatının öğrenci memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

2

Künye