Spiritüel Liderliğin Kurumsal İtibara Etkisinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Son yıllarda, araştırmacılar tarafından kurumsal itibar çalışmalarına olan ilgi artmıştır. Bu ilgiye rağmen kavramın öncüllerine yönelik yapılan araştırmaların olgunlaşmadığı görülmektedir. Bu doğrutuda araştırmada, beyaz yakalı çalışanların yöneticilerinden algıladıkları spiritüel liderlik davranışlarının kurumsal itibar algılarına etkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma metodu kullanılarak 386 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımları incelenmiş, araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerliliklerinin test edilmesi için açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlerinin test edilmesi için ise güvenilirlik analizi yapılmıştır. Araştırma değişkenleri olan spiritüel liderlik ve kurumsal itibar arasındaki arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak incelenmesi için Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Son olarak ise araştırma hipotezinin test edilmesi adına araştırmanın bağımsız değişkeni olan spiritüel liderliğin bağımlı değişken olan kurumsal itibara etkisini test etmek adına doğrusal regresyon uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, beyaz yakalı çalışanların algıladıkları spiritüel liderlik davranışları ile çalıştıkları kurumları adına algıladıkları kurumsal itibar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca beyaz yakalı çalışanların algıladıkları spiritüel liderlik davranışları, kurumlarını daha itibarlı olarak algılamalarını sağlamaktadır. Araştırmanın sonuç kısmında, araştırma değişkenleri olan spiritüel liderlik ve kurumsal itibar kavramlarına yönelik gelecekte yapılabilecek çalışmalar hakkında öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Spiritüel Liderlik, Kurumsal İtibar, Beyaz Yakalı Çalışan

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı