Öğrencilerin Genel Sinizm Düzeylerinin Nomofobi Düzeylerine Etkisinde Yalnizliğin Moderatör Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmada, öğrencilerin sinizm düzeylerinin nomofobi düzeylerine etkisi ve yalnızlık düzeyinin bu etki üzerindeki moderatör rolünü tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Anketler, tesadüfi örneklem yöntemi ile İstanbul Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim görmekte olan 241 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi için SPSS 23.0 paket programından yararlanılmıştır. Analiz için gerekli olan verilerin yalnızca bir üniversite ile sınırlı kalması, bu araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, sinizmin nomofobi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sinizm düzeylerinin yüksek olmasının, onlarda cep telefonu yoksunluğu korkusunun artmasına neden olduğu görülmüştür. Ayrıca, sinizmin nomofobi üzerindeki etkisinde yalnızlığın kısmi bir moderatör etkisi tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerinin sinizim düzeyinin artması nomofobi düzeyinin artmasına etki etmektedir. Yalnızlık düzeyinin artmasının, bu etkiyi güçlendirdiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile yalnızlık düzeyinin artması sinizm ve nomofobi ilişkisini kuvvetlendirmekte, yalnızlık düzeyinin azalması ise bu etkiyi zayıflatmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sinizm, Yalnızlık, Nomofobi

Kaynak

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye