Kadın Çalışanların İşgören Sesliliği, Psikolojik Sermaye ve Aidiyet Algısı Üzerine Bir Araştırma: Antalya ve Muğla İlleri Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kadın ve Demokrasi Derneği

Erişim Hakkı

Özet

Çalışma, kadın çalışanların düşüncelerini ifade edebilmesi olarak da tanımlanan işgören sesliliğinin psikolojik sermaye ve aidiyet algısı üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini turizm sektöründeki 5 yıldızlı oteller; örneklemini de Muğla ve Antalya illerinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde çalışan 90’ı kadın, 103’ü erkek olmak üzere 193 çalışan oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi örnekleme; veri toplama tekniği olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Verilerin analizle ilgili olarak güvenilirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; cinsiyete göre yalnızca işgören sesliliği toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyona sahip olduğu görülmektedir (r=0,15; p<0,05). Negatif önyargılar hem kadınların çalışma verimini düşürmekte hem de buna bağlı olarak örgütün büyümesini etkilemektedir. Bu amaçla kadın çalışanlara sahip işverenlerin, kadınların aidiyet duygusunu geliştirmesine, işgören sesliliğinin artmasına ve psikolojik sermayelerinin arttırılmasına yardımcı olması gerekmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın, İşgören sesliliği, Psikolojik sermaye, Aidiyet algısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kadem Kadın Aratırmaları Dergisi, 2019, Vol. 5, No. 2: 359-385