İŞE İADE DAVASI SIRASINDA İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA İŞE İADE

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde yargılamaların uzunluğu göz önüne alındığında işe iade davalarında etkin hukuki korumanın sağlanabilmesi için işçinin tedbir yoluyla işe iadesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Fakat doktrinde işe iadeye yö- nelik tedbir kararı verilip verilemeyeceğine ilişkin tartışma bulunmakta- dır. Çalışmamızda öncelikle işe iade davasına ilişkin genel açıklamalara yer verildikten sonra ihtiyati tedbir yoluyla işe iadeye karar verilip veri- lemeyeceği hususu ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Bu soruya olumlu cevap verilmesi hâlinde söz konusu tedbirin ihtiyati tedbirler içerisindeki yeri değerlendirilecek ve ardından işe iadeye yönelik tedbir yargılaması, ihtiyati tedbire ilişkin önem arz ettiğini düşündüğümüz hususlar üzerin- den ele alınacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

53

Künye