Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği

Özet

Hastaneler birçok risk etkenini içinde barındıran sağlık kurumlarıdır. Aynı zamanda sağlık kuruluşu çalışanlarının birçok faaliyeti de risk içermektedir. Risk yönetim süreci ise sağlık kuruluşu bünyesindeki mevcut ya da ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve bu tehlikelerin ortaya çıkarabileceği risklerin proaktif bir yaklaşımla önlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini içerir. Çalışmada katılımcıların hastane kalitesi ile ilgili olarak risk yönetimi ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin bazı demografik özelliklere göre farklılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. bu risk turizminin sağlık sektörü içerisinde yeri ve etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulama alanı Türkiye’deki 12 ili kapsamaktadır. Bu bağlamda araştırma çerçevesinde farklı departman ve branşlarda çalışan, farklı alanlarda görev alan sağlık personeline 35 sorudan oluşan ve 5'li likertli sorulardan meydana gelmiş bir anket uygulanmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı (Cronbach's Alpha ) .851 bulunmuştur. Araştırma kapsamında toplam 5600 sağlık personeline anketler ulaştırılmış, 2806 anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Bu anketlerin ise sadece 1476 adeti analize uygun bulunmuştur. Bu araştırma yaklaşık olarak 13 ay sürmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde faktör analizi, Anova ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler PASW Statistic 18 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcı görüşlerinin yaş, eğitim, kurumdaki konum ve kurum tipine göre tüm alt boyutlarda farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca eğitim değişkenine göre, “risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır” ve “Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır” boyutlarında farklılık tespit edilirken, iş tecrübesi boyutuna göre de “Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır” boyutu dışındaki tüm boyutlarda farklılık saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağlık, Risk, Çalışan, Kamu, Özel, Güvenlik, Politika, Uygulama, Personel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014

Bağlantı