A Study on Kazakh Academicians' Information Technology Acceptance

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eğitim ile ilgili rekabet üstünlüğünde başarının temel araçla- rından biri haline gelen "bilgi teknoloji (IT)" leri, kullanıcı teknoloji kabulünün anlaşılmasını önemli hale getirmiştir.. IT yatırımı ve uygulamalarında yapılan hatalar istenmeyen örgütsel çıktılara yol açmaktadır. Bireyin kabul sürecinde IT'lerini kullanma eğilimini etkileyen faktörlerin etki derecelerinin da- ha iyi anlaşılması muhtemel görünen ve görünmeyen kayıpla- rın önlenmesine yardımcı olabilecektir. Bu araştırma "Subjektif Norm (SN)" ve "Kolaylaştırıcı Şartlar (FC)" değişkenleriyle genişletilmiş TAM'ın yeni bir versiyonunun Kazak Akademis- yenler bağlamında geçerliliğini onaylamaya çalışmıştır. Sonuç- lar, TAM'ın genişletilmiş bu yeni versiyonunun, teknoloji ka- bulü araştırma alanına katkıda bulunurken, yöneticilerin eğitimle ilgili IT yatırım ve uygulamaları konusundaki stratejik kararlarını uygun bir şekilde yürürlüğe sokmalarını kolaylaştı- rabileceğini göstermektedir. Diğer yandan model daha yüksek bir tahmin gücüne ulaşmak için geliştirilmeye açıktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

62

Künye