Sivil Havacılık İşletmesinde Toplam Kalite Yönetiminin ve Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetlerin ivme kazanmasıyla, sivil havacılık sektörünün önemi daha daartmıştır. Günümüzde sivil havacılık işletmelerindeki toplam kalite yönetimi ve örgüt iklimi stratejik birmisyon üstlenmekte ve rekabet avantajının elde edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, sivilhavacılık alanında faaliyet gösteren bir işletmede toplam kalite yönetiminin ve örgüt ikliminin iş tatminiüzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, sivil havacılık alanında faaliyetgösteren bir işletmede görev alan çalışanlar oluşturmaktadır Bu amaç kapsamında, sivil havacılık alanındafaaliyet gösteren işletmedeki 186 çalışana yönelik anket çalışması yapılmıştır. Literatür taramasında, sivilhavacılık işletmesinde toplam kalite yönetimi, örgüt iklimi ve iş tatmini değişkenlerini ele alan bir çalışmayarastlanılamamıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar, faktör analizi,kolerasyon analizi, regreyon analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlemesi SPSS 24.0 paket programıkullanılmıştır. Sivil havacılık işletmesinde toplam kalite yönetimi ve örgüt iklimi alt faktörleri (müşteriodaklılık, tam katılım, liderlik, sürekli gelişme, takım çalışma, sürekli eğitim, çalışma ortamı, güven duygusu,doyum) ile iş tatmini arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, toplam kaliteyönetimi alt faktörlerinden ‘‘liderlik ve sürekli eğitimin’’ ve örgüt İklimi alt faktörlerinden ‘‘güven duygusuve doyumun’’ iş tatmini üzerinde pozitif bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın sivil havacılık alanındafaaliyet gösteren işletmelere ve literatüre önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

3

Künye