Farklı iskeletsel malokluzyona sahip adolesan bireylerde yumuşak doku kalınlıklarının değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, farklı malokluzyonlara sahip bireylerde yüze ait yumuşak doku kalınlık ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir.Yöntem: Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’na tedavi olmak amacıyla başvurmuş, normodiverjant büyüme paternine sahip 120 bireyin (60 erkek; yaş ortalaması 14,4±1,2 yıl, 60 kadın; yaş ortalaması 15,04±0,8 yıl) lateral sefalometrik röntgenleri kullanılmıştır. Röntgenler, sagittal malokluzyon tipine göre üç gruba ayrılmıştır: Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III. Referans düzlemi Arnett ve McLaughlin tarafından tanımlandığı şekilde belirlenmiş ve Dolphin Imaging 11.5 Software Programı kullanılarak 16 çizgisel ölçüm yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirme için, one-way ANOVA, gruplar arası farklılıkları belirlemek amacıyla ise Bonferonni post hoc testi uygulanmıştır.Bulgular: Tüm kalınlık ölçümleri erkeklerde kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar, hem kadınlar hem de erkeklerde, alt dudak uzunluğu, alt dudak çene ucu arası mesafe ve mandibular keser çene ucu arası mesafe ölçümlerinde görülmüştür. Alt dudak uzunluğu ve mandibular keser dişin çeneye olan mesafesi Sınıf III grubunda en yüksek bulunmuştur.Sonuç: Alt dudak uzunluğu, alt dudak ve mandibular keser dişin çene ucuna olan mesafeleri her iki cinsiyet için de malokluzyon gruplarına göre farklılık göstermektedir. Yumuşak doku kalınlıkları profili ve estetiği etkilediğinden, iskeletselmalokluzyonlar arasındaki bu farklılıklar hem planlama sırasında hem de tedavi döneminde dikkate alınmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

41

Sayı

2

Künye