Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma da, üniversitelilerin karanlık kişilik özelliklerinin mutluluk düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve demografik değişkenlere göre farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 421 sağlık eğitimi alan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Karanlık üçlü kişilik ve mutluluk ölçeğinin kullanıldığı çalışmada, online anket yoluyla veriler toplanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için, farklılıkları belirleme de t-testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Karanlık üçlü kişilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi belirlemek adına çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin, Narsisizm kişilik özelliklerinin en yüksek, Psikopati kişilik özelliklerinin ise en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin %9’luk kısmının karanlık kişilik özellikleriyle açıklandığı görülmüştür. Gelir arttıkça mutluluğun arttığı ve erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha yüksek düzeyde Psikopati davranışı sergiledikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin mutluluk düzeyini, Makyavelizm ve Psikopati kişilik özellikleri olumsuz etkilerken, Narsisizm kişilik özellikleri ise olumlu yönde etkilemektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

2

Künye