ULAŞIM DIŞI AMAÇLARLA KULLANILAN ULUSLARARASI SUYOLLARININ HAKÇA VE MAKUL KULLANIMI VE TÜRKİYE'NİN SINIR AŞAN SULARI

dc.contributor.authorDülger, Kenan
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractUygarlık tarihi boyunca su, yalnızca yaşamın temel unsuru değil ulusların refahdüzeyi ve geleceği ile de yakından ilgilidir. Su kaynaklarına sahip olmanın getirdiği stra- tejik üstünlük, birbirleri ile söz konusu kaynaklara düzenli olarak ulaşabilme ve kont- rol edebilme mücadelesini beraberinde getirmektedir. Suyun bu denli önemli olması,diğer doğal kaynaklara nazaran alternatifsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanüfusunun hızla artması, kullanılabilir su kaynaklarının yetersizliği ve çevre kirliliğinedeniyle ulaşım dışı suyollarına olan bağımlılık giderek artmaktadır. Uluslararası hu- kukta suyollarının ulaşım dışı kullanımını düzenleyen kurallar bakımından en önemlikaynak, 1997 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Suyollarının Ulaşım Dışı KullanımıHukukuna İlişkin Sözleşmedir. Söz konusu Sözleşme, bu alanda evrensel olarak kabulgörmüş, genel ve yerleşik kurallar getirmek amacıyla paylaşılan tatlı su kaynaklarınınyönetilmesine ilişkin bir çerçeve sözleşme niteliğindedir. Bu bakımdan uluslararası su- yollarının hakça ve makul kullanımı, önemli zarar vermeme, alınacak önlemleri önce- den haber verme gibi çok önemli rehber ilkeler kabul edilmiştir. Bu çalışmada, ulaşımdışı amaçlarla kullanılan uluslararası suyolları ve önemine ilişkin genel kavramlar ile enönemli ilkelerden biri olan hakça ve makul kullanım ilkesi incelenerek uygulama alanıortaya konulmaktadır. Ayrıca Türkiyenin önemli bir gündemini oluşturan sınır aşansular sorunu, Fırat ve Dicle nehirleri gibi stratejik suyollarından bilgiler aktarılarak ir- delenmek istenmektediren_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.identifier.issn1309-6826
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.trdizinid188354en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/188354
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2698
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiye Adalet Akademisi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleULAŞIM DIŞI AMAÇLARLA KULLANILAN ULUSLARARASI SUYOLLARININ HAKÇA VE MAKUL KULLANIMI VE TÜRKİYE'NİN SINIR AŞAN SULARIen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar