Kıbrıs Ağzında Gereklik Üzerine

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çal^ mada K^br^s A z^'nda gerekli in bir kiplik kavram^ olarak nas^l ifade edildi i incelenmektedir. Anlambilim-edimbilim ba lam^nda de erlendirilen, çe itli kaynaklardan elde edilmi verilerin nitel çözümlemesi, K^br^s A z^'nda gerekli in -mAlI biçimbiriminden çok mecbur, lazOm, illa, mutlaka, vb. gibi çevrik ya da sözcüksel yollarla anlat^ld^ ^n^ göstermektedir. Bu aç^dan, K^br^s A z^'nda gerekli in Ölçünlü Türkçe'de oldu undan daha az dilbilgiselle mi oldu u anla ^lmaktad^r. Kuramsal aç^dan ise incelenen yap^lar^n davran^ ^n^n yeterli düzeyde aç^klanabilmesi için mant^ksal yakla ^ma özgü kavramlar^n yan^s^ra birtak^m anlamsal ve edimbilimsel kavramlara ba vurulmas^ gerekti i görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dilbilim Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

2

Künye