Kömür Madeni Çalışanlarında Kalp Hızı Toparlanmaİndekslerinin Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Kardiyovasküler mortalitenin bağımsız öngördürücülerinden biri olan kalp hızı toparlanma indeksine kronik kömür tozu maruzi?yetinin bir etkisi olup olmadığını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Hastane veri sisteminden Nisan 2016?Aralık 2017 arasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile hastanemize başvuran ve muayene edilen 60 olgunun verilerine ulaşıldı. Çalışma iki gruptan oluşuyordu. Tüm olgular erkekti. 30 olgu aktif kömür madeni çalışa?nı (grup 1) iken, kalan 30 olgu sağlıklı kontrolleri oluşturmaktaydı (grup 2). Her iki grubun kan testi, egzersiz stres testi ve solunum fonk?siyon testi sonuçları ile ekokardiyografik verileri kaydedildi. Bulgular: Yaş ortalaması grup 2’de 34,84±11,73 yıl iken; grup 1’de 38,26±5,28 yıl olup, iki grup arası istatistiksel fark yoktu (p=0,206). Hastaların dosyalarından egzersiz stres testi sonuçlarına ulaşıldı. İstatistiksel analize göre 1. dinlenme dakikasındaki kalp hızı toparlan?ma indeksi (KHTİ1), KHTİ3, KHTİ5 açısından gruplar arasında anlamlı fark oluşurken (sırasıyla p değeri 0,017; 0,034; 0,02); KHTİ 2 açı?sından gruplar arasında fark yoktu. KHTİ1, KHTİ3, KHTİ5 grup 2’de grup 1’e göre daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışmada total ve kardiyovasküler mortaliteyi ön görmede önemli bir prediktör olan kalp hızı toparlanma indeksinin kömür madeni işçilerinde daha düşük olduğu saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

MN Kardiyoloji

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

2

Künye