Hepatit B Yüzey Antijeni Pozitif Annelerin Bebeklerinde Bağışıklama Sonrası Hepatit B Serolojisinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.authorTekin, Emine
dc.contributor.authorErgüven, Müferret
dc.contributor.authorGondal, Öznur Yılmaz
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:57Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:57Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitif annelerden doğan bebeklerin bağışıklama sonrası hepatit B serolojilerini değerlendirmek, antiHBs titresinin anne yaşı, doğum şekli, bebeğin kilosu, gestasyon haftası, anne sütü alımı ve sigara maruziyeti ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ne başvuran HBsAg antijeni pozitif olan annelerden doğan bebekler çalışmaya kabul edildi. Tüm bebeklere ilk 24 saat içinde, rekombinan hepatit B İmmünoglobulin (HBIG) ve rekombinan hepatit B aşısı kas içi yapıldı. Bebekler 0, 1, 6 ay şemasına göre aşılandı, 9-12 aylık olduklarında serum HBsAg ve anti-HBs düzeylerine bakıldı. Anne yaşı, doğum şekli ve kilosu, gestasyon haftası, anne sütü alımı ve sigara maruziyeti sorgulanarak hazırlanmış forma kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 50 bebek alındı. Olguların 26’sı (%52) kız, 24’ü (%48) erkek idi. Üç doz aşılamadan sonra bir bebekte HBsAg pozitif bulundu. Bu bebeğin annesinin Hepatit B e antijeni (HBeAg) de pozitifti. Altı bebek haricinde koruyucu düzeyde anti-HBs pozitifliği (%88) saptandı. Gestasyon yaşı <37 hafta olan (preterm) bebeklerde anti-HBs titresi anlamlı olarak düşük bulundu. (p=0,014) .Erkek bebeklerde, normal vajinal yolla doğanlarda, doğum kilosu >2500 gram olanlarda, 6 aydan az anne sütü alanlarda, sigara maruziyeti olmayanlarda anti-HBs düzeyleri ortalamaları daha yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Anne yaşı ile ilişki saptanamadı. Sonuc?: Tüm gebelerde Hepatit B serolojisi taranmalı, HBsAg pozitif olanlara gerekli danışmanlık verilmeli, bebekler etkin bir şekilde bağışıklanmalı, aşı yanıtları yetersiz olduğu için prematürelere 4 doz aşılama yapılmalı ve aşı yanıtı kontrol edilmelidir. Hepatit B’den korunmada en önemli yöntem aşılamadır.en_US
dc.identifier.doi10.26650/jchild.2021.799869
dc.identifier.endpage104en_US
dc.identifier.issn1302-9940
dc.identifier.issn1308-8491
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.trdizinid1117631en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/jchild.2021.799869
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1117631
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2339
dc.identifier.volume21en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÇocuk Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHepatit B Yüzey Antijeni Pozitif Annelerin Bebeklerinde Bağışıklama Sonrası Hepatit B Serolojisinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar