Sağlık Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri İle Sağlık Farkındalık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada amaç, sağlık bölümü okuyan öğrencilerin karanlık üçlü kişilik özellikle-rinin, sağlık farkındalık düzeyleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın evreni 2021-2022 bahar döneminde işletme fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören 740 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 304 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri, karanlık üçlü kişilik ölçeği ve sağlık farkındalık ölçeği kullanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici, tanımlayıcı, açımlayıcı faktör, doğrulayıcı faktör, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile sağlık farkındalık düzeyleri arasın-daki ilişkiyi saptamak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, karanlık üçlü kişilik ölçeğinin yedi alt faktöre ve sağlık farkındalık ölçeğinin ise iki alt faktöre ayrıldığı görülmüştür. Öğrencinin gelir düzeyi, yaşadığı bölge ve yerle-şim yeri açısından karanlık üçlü kişilik özellikleri ve sağlık farkındalık düzeyinin farklılaşmadığı görülmüştür. Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin sağlık farkındalık düzeyini etkilediği ve genel itibariyle bu etkinin negatif olduğu görülmüştür. Çalışma-da temel sonuç olarak, kişide karanlık üçlü kişilik özelliği arttıkça sağlık farkındalık düzeyi azalmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sinop Üniversitesi sosyal bilimler dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye