ÜLKELER?N KRED? TEMERRÜT TAKASI (CDS) PR?MLER?N?N D?NAM?K NEDENSELL?K ?L??K?S? ?LE ?NCELENMES?

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalı?mada, Türkiye?nin kredi temerrüt takası (CDS) primleri ile BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Avrupa Birliği?nin lider ekonomilerinin (Almanya, Fransa, ?ngiltere, ?talya, ?spanya) kredi temerrüt takası primleri arasındaki dinamik nedensellik ili?kisi, iki a?amalı çapraz korelasyon fonksiyonu (CCF) yöntemi ile incelenmi?tir. ?lk a?amada, ülke CDS?leri EGARCH modelleri ile tahmin edilmi?tir. ?kinci a?amada, ülke CDS?lerinin EGARCH modellemesinden elde edilen standart hatalar ve kareler kullanılarak, varyanstaki ve ortalamadaki nedensellikleri, çapraz korelasyon fonksiyonu yöntemi test edilmi?tir. Elde edilen test sonuçlarına göre; BRICS ülkeleri tarafında; Türkiye ile Çin, Güney Afrika ve Hindistan arasında kar?ılıklı nedensellik ili?kisi varken, Rusya?nın tek yönlü olarak Türkiye?yi etkilediği tespit edilmi?tir. Avrupa Birliği tarafında ise Almanya, Fransa ve Türkiye arasında kar?ılıklı nedensellik ili?kisi görülürken, ?ngiltere ve ?talya?nın tek yönlü olarak Türkiye?yi etkilediği görülmü?tür. Ayrıca bu çalı?ma ile CFF Yakla?ımının ülkelerin CDS?leri arasındaki nedensellik ili?kisini ölçmede etkili bir method olduğu görülmü?tür

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

58

Sayı

656

Künye