Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç – Yapılan çalışmanın amacı; Cole, Bruch ve Vogel (2012) tarafından geliştirilen ve halen günümüzde de kullanılabileceği düşünülen Üretken Enerji Ölçeği’ni (Productive Energy Scale) Türkçe’ye uyarlamak ve ulusal yazına kazandırmaktır.Yöntem – Çalışma dört aşamadan oluşan bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Üretken Enerji Ölçeği’nin kavramsal ve kuramsal arka planı tartışılmıştır. İkinci aşamada, ölçeğin Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Bu aşamada Brislin (1970) tarafından önerilen çeviri ve geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin kapsam ve mantık geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliği ve güvenirlik analizlerinde ise ölçeğin Ankara ilinde yerleşik olan ve döküm endüstrisinde faaliyet gösteren ticari bir işletmede görevli 176 yönetici ve çalışana uygulanması sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizler SmartPLS paket programı ve R programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Bulgular – Çalışmanın neticesinde; ölçeğin orijinalinde olduğu gibi üç boyutlu yapısını koruduğu ve güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Üretken Enerji Ölçeği’nin Türkiye’de sosyal bilimlerde yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir.Tartışma – Yapılan çalışmanın örgütsel davranış yazınına, araştırmacılara ve yöneticilere katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İşletme Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

3

Künye