Başa Çıkma, Savunma Mekanizmaları ve Nedensel Belirsizlik Arasındaki İlişkiler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, bireylerin kullandıkları başa çıkma ve savunma mekanizmaları ile sosyal olayların neden sonuç ilişkilerini anlama yeteneklerine olan güvensizlikleri (nedensel belirsizlik) arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan 300 kişiye (143 K, 157 E) Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ), Savunma Biçimleri Testi-40 (SBT-40) ve Nedensel Belirsizlik Ölçeği (NBÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal adımsal regresyon analizi kullanılmıştır. NBÖ ile BÇTDÖ toplam puanı, BÇTDÖ-İşlevsel Olmayan Başa Çıkma (İOBÇ) alt boyut puanı; SBT-40 toplam puanı, İmmatür (İS) ve Nevrotik Savunmalar (NS) alt boyut puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak bulgular, BÇTDÖ-İOBÇ alt boyutu puanlarından “inkâr” ve “davranışsal boş verme” ile Problem Odaklı Başa Çıkma alt boyutu puanlarından “geri durma”nın NBÖ puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığını ve toplam varyansın %24’ünü açıkladığını göstermiştir. Diğer yandan SBT-40 İS alt boyutu puanlarından “pasif saldırganlık”, “değersizleştirme” ve “disosiyasyon” ile SBT-40 NS alt boyutu puanlarından “karşıt tepki geliştirme”nin ise NBÖ puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı ve toplam varyansın %12’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sosyal olayların neden sonuç ilişkilerini anlama yeteneğine olan güvensizlik (nedensel belirsizlik), başa çıkma tutumları açısından incelendiğinde, bu güvensizliği inkâr, davranışsal boş verme ve geri durma gibi stresörlerden uzaklaşan baş etme stratejilerinin yordadığı bulunmuştur. Bu güvensizliğin aynı zamanda pasif saldırganlık, değersizleştirme, disosiyasyon ve karşıt tepki geliştirme savunma mekanizmalarınca yordandığı belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Başa çıkma, Savunma mekanizmaları, Nedensel belirsizlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

ATASOBED, 2021 25 (Özel Sayı): 416-432