AN APPLIED EXAMPLE OF THE EFFECT OF TV COMMERCIALS, A REASON FOR TURKISH CONSUMER'S PREFERANCE FOR ORGANIC PRODUCT, ON CONSUMER PERCEPTION

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Türk tüketicinin organik ürün tüketim tercihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırma uygulamalı olup, uygulamada kullanılan anket daha önceden güvenirliliği sağlanmış ve farklı bir çalışmada kullanılan ankettir. Araştırmamıza toplam (N=650) kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu eğitimli ve organik tarım hakkında bilgisi sahibidir. Katılımcılara 54 maddelik 5li likert ölçekten oluşan iki bölümlü anket yönlendirilmiştir. Yönlendirilen anketlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden oluşturulan bir sistem ile katılımcılara ulaştırılmıştır. Katılımcılar rast gele seçilmek üzere belirlenmiş, kimlik bilgilerini içeren hiçbir soru yöneltilmemiştir. Araştırma yaklaşık 7 ay kadar sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 972 kişiye ulaşılmış, fakat dönen anketlerin sadece 650 âdeti uygulama için uygun bulunmuştur. Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical Package for Social Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey ve Chi-square testlerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın gü- venirlilik analizi sonucunda Cronbachs Alpha katsayısı olarak 0.913 değeri elde edilmiştir. Bu değer çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma ve uygulamanın sonucunda Televizyon reklamlarının tüketici algısı üzerinde olumlu bir etki yarattığı, yapılan reklamların tüketicinin alışveriş boyutunu etkilediğini göstermiştir. Ayrıca organik tarım ürünlerine yönelik marka, ambalaj ve sağlık boyutu da tüketici algısı üzerinde önemli bir etken oluşturmaktadır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu Televizyon reklamları ile organik tarım ürünleri hakkında daha genel bilgiye sahip olduğunu bu nedenle organik tarım tüketimlerinin arttığını belirtmişlerdir. Türk televizyon izleyicisinin organik tarım tüketimi konusunda televizyon reklamlarının tüketim algısı üzerinde olumlu bir etki yaptığı ve tüketim arzını oluşturduğu bu araştırma sonucunda saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

11

Künye