THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEARNING CAPABILITIES ON THE EFFECTIVENESS AND THE PERFORMANCE OF CROSS BORDER ACQUISITIONS

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Daha önceki çalışmalarda satın alma ve birleşmelerin (M&A) başarısında kültürün etkisi çalışılmış, fakat satın alma sonrası kurumların başarısında ve performansında organizasyon kültürünün ve organizasyonun öğrenme yeteneklerinin etkisi beraber incelenmemiştir. Türkiyede bankacılık sektörü 2004 sonrası, 2009 dünyadaki finansal kriz dönemine kadar yabancı yatırımcılardan yoğun ilgisini görmüş ve yurtdışı yatırımcıların payları %50 ye kadar ulaşmıştır. Türkiyeye de satın alınan bankaların bazıları daha başarılı olmuşken bazıları da diğerlerine göre daha kötü performans göstermişler ve tekrar el değiştirmişlerdir. Bizim çalışmamız için önemli bir deney sahası yaratılmıştır. Araştırmanın problemi çerçevesinde 1980li yıllardan sonra birçok kurum büyüme stratejisi için satın alma yöntemlerini etkin olarak kullanmıştır. Giderek hız kazanan ve ilk olarak yurt içi satın almalar daha sonra küreselleşmenin de etkisi ile sınır ötesi satın almalar hız kazanmıştır. Fakat ortaya çıkan bu durum ve satın alma stratejisinin şirket büyümesine olumlu etki yaratacağı düşüncesindeki kurumların %50 sinin başarıyı yakalayamamıştır. Çalışmanın ana problemini kurumların sınır ötesi satın alma eğilimleri ile satın alma arasındaki etkinlik ve performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi şeklindedir. Kültürel farklılıklar ve kültürün beraberinde getirdiği bazı özellikler kurum yapısı üzerinde önemli bir etkidir. Bu nedenle çalışmanın amacı içerisinde kültürel özelliklerin adaptasyon yeteneği, örgütsel faaliyetler, öğrenme yetenekleri kurumların istediği hedeflere daha hızlı ve etkin olarak ulaşmalarına katkı sağlar. Bu çalışmada amaç kurum kültür özellikleri ile örgüt özelliklerinin öğrenme yetenekleri üzerindeki etkisinin ispat edilmesi şeklindedir. Çalışmada yöntem olarak; organizasyonun kültürün ve organizasyon öğrenme yeteneklerinin sınır ötesi ( kendi ülkesi dışındaki) satın almaların performansı üzerinde ki etkisini araştırmaktır. Çalışmada operasyonel etkinliğe yani sinerji, iş performansı ve finansal performansa etkisi incelenmiştir. Birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca sinerjinin başarılı satın almadaki anahtar katkısı model içinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini yabancı kurumlar tarafından satın alınmış yedi Türk bankası tespit oluşturmaktadır. Bu 7 bankanın 6 sından onay alındıktan sonra 247 yöneticiye özellikle yetkili, müdür ve üst kademeye anketlerimiz gönderilmiştir. 82 tanesinden geri dönüş alınmış ve bunlardan 2 tanesi ayrıca bankaların genel müdürleridir. Anketler monkeysurvey.com üzerinden gönderilmiş ardından üç kerede hatırlatma e mailleri geçilmiştir. Araştırma ve çalışmada kullanılan anket daha önce Denison organizational culture survey anketi örgütsel kültür özellikleri için kullanılmıştır. Anket 60 sorudan oluşmaktadır. Tercümesi bir profesyonel tercüman tarafından yapılmış daha sonra iyi derecede akademik İngilizceye sahip kişi tarafından kontrol edilmiş ve Türkçe anlam ve manalarına özel önem gösterilmiştir. Ayrıca Denison danışmanlık şirketinden bu anketin kullanımı için onay alınmıştır. Bu anketin güvenirliği ülkemizde iki defa test edilmiş ve yüksek çıkmıştır. Çalışma sonucunda, Denisonun Organizational Culture Surveyin ana hatlarını oluşturduğu örgütsel kültür özelliklerinin (katılım, tutarlılık, uyarlana birlik-adaptasyon, misyon), Chiva vdlerin geliştirdiği örgütsel öğrenme yetenekleri ise (deneyim, diyalog, dış çevre ile iletişim, katılımcı karar verme) sinerji aracılığı ile beraber satın alma sonrası başarılı iş performansına etkisinin belirlenmesi için faktör analizi, pearson korelasyon analizi ve SEM model yöntemleri kullanılmıştır. Başarılı iş performansı sonrası ancak, yani etkin bir satın alma, ayrıca finansal performansı getirdiği de araştırma sonrası anlaşılmıştır. Kuvvetli örgütsel kültür ile beraber, örgütsel öğrenme yeteneklerinin yarattığı sinerjiyle beraber etkin, başarılı sınır ötesi satın almada önemi ortaya konmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

12

Künye