Digitalized memory, forgetting and the loss of social memory

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir grup tarihini hatırlayarak, kökenine ait hatırlama figürlerini belleğinde canlandırarak kimli- ğinden emin olur. Bu toplumsal kimlikler gündelik olmayan törensel iletişimin nesnesini oluştu- rurlar. Bayramlar ve ritüeller, düzenli tekrarları ile kimliği koruyan bilginin iletilmesi ve devre- dilmesini, böylece kültürel kimliğin yeniden üretimini üstlenirler. Ritüel, grubun zamansal ve me- kânsal birlikteliğini garanti eder. Dijital medya teknolojileri olayların ve deneyimlerin kolayca ve ucuza depolanması olanağı sunsa da, veriler birbirlerinden kopuk ve bağlantısız ve zamansallık ve mekânsallıktan yoksun olmala- rıyla (anıtlar ve kalıcı şeylerden yoksunluk) toplumsal belleğin ve kimliğin devamını sağlamakta ya da muhafaza etmekte yetersiz kalırlar. Bunun yanı sıra hatırlamak için unutmanın şart olduğu göz önüne alındığında, toplumsal hafızanın aynı zamanda ayıklamak ve genelleştirmeye karşılık geldiğini söylemek yanlış olmaz. Peki, bunca verinin bir arada bulunduğu dijital dünyada bu ele- meye kim karar verecek ve bu eleme nasıl yapılmakta ya da yapılacak? Dijital kültürle birlikte zaman ve bellek bir çeşit akıldışı fazlalık olarak yok olmaktadır. Unutkan- lık sarsılmaz bir ilerleme inancı tarafından yönetilmektedir. Adorno ve Horkheimer’ın ifadesiyle aslında “bütün şeyleşme, bir unutmadır”. Geçmiş unutulduğu için itirazla karşılaşılmaksızın hü- küm sürer. Bunu aşmak ancak hatırlamakla mümkündür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye