TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NUN PATENTLERE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sınai mülkiyet haklarını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk Marka ve Patent Kuru-mu’nun tesis etmiş olduğu işlemlerin kamu hukuku yönü daha da artmış-tır. Bu çalışmada Kurum’un özellikle patentlere yönelik tesis etmiş ol-duğu idari işlemler idare hukuku açısından incelenmiş ve değerlendiril-miştir. Bu bağlamda sırasıyla sınai mülkiyet hukukunun idare hukuku ile olan ilişkisine; Kurum’un idari yapı içerisindeki yeri ve kurumsal özel-likleri ile faaliyetlerine; Kurum’un patentlere ilişkin tesis ettiği işlemler ile bu işlemlere yönelik itirazların değerlendirilmesi işlemlerine deği-nilmiştir. Kurum işlemlerine ilişkin olarak Kurum’un esas faaliyeti, yet-kili organ ve birimler, idari işlem usulü, zorunlu itirazın usulü ve yargı-sal denetim üzerinde durulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Banka ve Finans Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

213

Künye