LOJİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARI İLE MESLEKİ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, vakıf üniversitesinde öğrenim gören Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü,Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıföğrencilerinin akademik motivasyon ile mesleki kaygı düzeyler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.Araştırmanın örneklemini 260 lojistik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada lojistik öğrencilerininakademik motivasyon düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermez iken; mesleki kaygınıncinsiyet bakımından, ekonomik & sosyal merkezli kaygı ile uyum merkezli kaygı boyutlarında anlamlı birfarklılık gösterdiği saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, lojistik öğrencilerinin akademik motivasyondüzeylerinin yüksek, mesleki kaygılarının düşük olduğu görülmektedir. Dış motivasyonun mesleki kaygıtüm alt değişkenleri üzerinde negatif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. İç motivasyonun meslektaş merkezlikaygı dışında tüm mesleki kaygı değişkenleri arasında negatif yönlü yönlü bir ilişki yer almaktadır.Çalışmanın lojistik öğrencilerinin gelişimine ve lojistik eğitimi ile ilgili araştırmaların yapılmasına katkısağlayacak olması nedeniyle önemli olduğu düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

35

Künye