Türkiye’de Küresel Doğan İşletmelerin Karşılaştıkları Zorluklar ve İzledikleri Stratejiler

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de küresel doğan işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ve bu süreçte izledikleri stratejileri araştırmaktır. Yöntem: Nitel metodoloji ile yürütülen araştırmada dokuz küresel doğan işletmenin kurucu ve/veya yöneticileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Bulgular, örneklemdeki işletmelerin en sık olarak pazara giriş zorlukları yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca işletmeler, finans kaynağı yaratmak ve insan kaynağını bulmak & yönetmek açısından da zorluk yaşamaktadırlar. Zorlukların üstesinden gelmek için izlenen stratejiler ise girişimcilik ekosisteminden yararlanma, finansal destek arama ve insan kaynağını geliştirmeye çalışmaktır. Sonuç ve öneriler: Çalışma, erken uluslarasılaşma amacını güden girişimlerin potansiyel olarak zorlanabilecekleri faktörlere ve bu zorlukların nasıl üstesinden gelebileceklerine ilişkin fikir vermektedir. Özgün Değer: Çalışma, tespit edilebildiği kadarıyla, Türkiye’de doğan küresel işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ve izledikleri stratejileri ortaya koyan Türkçe literatürdeki ilk çalışmadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye