Ürün tipi ve toprak nemi araştırmasında JERS radar uydu verilerinin kullanımı

Küçük Resim Yok

Tarih

2005

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde uzaktan algılama teknolojisi çevre araştırmalarında en etkin araç olarakkullanılmaktadır. Uydulardan alınan görüntüler yardımıyla ürün tipi ve dağılımının yanı sıra nem, güneş ışınımı, sıcaklık rejimleri, toprak tipi ve drenaj koşulları, topoğrafık bakı ve eğim,rüzgar koşulları ve hava kirleticileri gibi birtakım etkenlerle etkileşiminin araştırılması damümkün olabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak genelde kullanılan yüksek çözünürlüklü optik uydu görüntü verilerinin yanı sıra, radar uydu görüntü verileri, bulut ve güneş ışığıkoşullarından bağımsız oluşları, yüzey karakteristikleri ve neme olan duyarlılıkları nedeniyle tamamlayıcı yeni bir bilgi kaynağı olmaktadır.Bu araştırma projesinde, ürün tipi ve toprak nemi, Lüleburgaz, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü içeren bölgede 1997 yılma ait 6 JERS radar verileri ile analiz edilmiştir. Ürüntipine ve gelişimine yönelik analizde, çok zamanlı radar görüntülerindeki geri yansıtım esas alınmıştır. Toprak neminin bilinmesi, özellikle hidroloji, meteoroloji, sulama, su kaynaklarının planlanması ve ileriye yönelik tarımsal ürün rekolte tahminleri açısından büyükönem taşımaktadır.Bu önemine karşılık büyük alanlar için toprak nemi ile ilgili bilgilerin, yersel ölçmelerin pahalı ve zor olması nedeniyle rutin bir şekilde elde edilmesi zorolmaktadır. Günümüzde ise toprak nemi, sadece mikro dalga bölgesinde (uzun dalga boyları)farklı topografya ve bitki örtüsü koşullarında kantitatif olarak elde edilebilmektedir.Bu çalışmada 1997 senesi için toprak nemi, periyodik yersel ölçümler olmadığından seçilenörnek buğday tarlalarında 5 ve 10 cm derinlikler için meteorolojik parametrelere dayalı farklı simulasyon modelleri ile saptanmış ve radar uydu verileri ile alınan değerlerle korelasyonuincelenmiştir. Bu araştırma projesi sonucunda, radar uydu görüntü verileri ve model değerleri ile Trakya,Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü içeren bölgede ürün tipi tematik haritaları oluşturulmuş ve özellikle radar görüntülerinin toprak nemi ile ilgili ölçümlerin olmadığı ve/veya yetersiz olduğu bölgeler için, ürün gelişimi ve rekoltesine yönelik ve ülke tarımpolitikalarının belirlenmesinde daha sağlıklı kararların alınmasındaki etkisi vurgulanmıştır.

Açıklama

15.10.2005

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye