İş Dünyasında Liderlerin Gözüyle Takipçiler:Tipoloji Belirleme Üzerine Bir Olgubilim Araştırması

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İş dünyasındaki yeni trendler,örgüt içinde yeni güç dağılımını şekillendiren yeni eğilimlere uyum sağlamayı ve takipçileri daha iyi anlamayı gerektirir. Takipçileri anlamak hem örgütüoluşturan çoğunluğu hem de lider davranışlarını anlamaya katkı sağlar. Araştırmanın amacı, işdünyasında takipçilik olgusunu anlamaktır. Araştırmanın ana sorunsalı iş dünyasında liderlerin takipçilerini nasıl gördüklerini, nasıl bir takipçi tipi istediklerini ve takipçileriyle ilişkilerini sorgulamaktır. Araştırmada özetle madalyonun diğer yüzü diye tanımlanan takipçilere liderler gözüyle bakılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da faaliyet gösteren özel şirketlerde çalışan dört uzman, dokuz alt düzey, 10 orta düzey, dört üst düzey olmak üzere toplam 27 yönetici oluşturmaktadır. Veriler 2019 yılı Nisan-Mayıs aylarında toplandığından etik kurul izni alınmamıştır. Araştırmada nitel desenlerden olgubilim kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla toplanmış, toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile Nvivo 11 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde; takipçi tipolojileri, lider-takipçi ilişkisi ve takipçi demografi ilişkisi olmak üzere üç tema oluşmuştur. Liderlerin astlarını aktiftakipçi,pasif takipçi ve koşullu takipçi olmak üzere üç tipolojiyle tanımladığı saptanmıştır. Yine lider-takipçi ilişkisi kapsamında liderlerin astlarıyla ilişkilerinde kontrol ve ödül mekanizmalarına ağırlık verdikleri, ayrıca kuşak farklılığınınve cinsiyetin lider-takipçi ilişkisinietkileyen demografik değişkenler olduğu görülmüştür. Bulgular ilgili yazınla tartışılmış ve iş dünyasına ve yöneticilere öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

4

Künye