Türkiye’de mali sürdürülebilirliğin doğrusal olmayan bir analizi: MLSTAR çoklu lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif modeli

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İktisat yazınında mali disiplin yalnız maliye politikaları açısından değil para politikalarının başarısı açısından da merkezi role sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de mali baskınlığın test edilmesinde zamanlararası bütçe kısıtı dahilindeki mali serilerde durağanlık testlerinden hareket edilen Hamilton ve Flavin (1986), Hakkio ve Rush (1991) ve Trehan ve Walsh (1988) çalışmalarında vurgulanan test yöntemlerinden farklı olarak doğrusal olmayan Yumuşak Geçişli Otoregresif (STAR) modelinin ikiden fazla rejimin modellenmesine olanak verecek şekilde genelleştirildiği Çoklu Lojistik STAR (MLSTAR) modelinden hareket edilmiştir. MLSTAR modelinin kurulum aşamaları Luukkonnen v.d. (1988)’in temel alınarak geliştirilen Teräsvirta (1994) yaklaşımı çerçevesinde ikiden fazla rejimli modele genelleştirilmiştir. Ampirik kısımda, faiz ödemeleri serisi doğrusal ADF, PP testleri, KPSS birim kök testi ve KSS doğrusal olmayan birim kök testi çerçevesinde durağanlık reddedilirken; ilgili örneklem ve veri seti için tahmin edilen MLSTAR modeli, MSE, MAE ve RMSE hata kriterleri ve Diebold–Mariano eşit tahmin tutarlılığı testi çerçevesinde doğrusal model ve iki rejimli LSTAR modeline karşı kabul edilmiştir. Türkiye’de bütçe politikaları açısından önem taşıyan faiz ödemeleri serilerinde rejimler arası asimetri ve eşik etkilerinin önem taşımasına ek olarak, mali baskınlığın ve kamu borç maliyetlerinin özellikle kriz dönemleri öncesinde mali sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli engel teşkil ettiği sonuçlarına varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Ege Akademik Bakış

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

Özel

Künye